OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Degree Programme in Nursing (vanha koulutusohjelma)
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)


  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Tutkintovastaava:
Päivi Rimpioja
paivi.rimpioja(at)metropolia.fi
tel. +358406529899

Erityispääsyvaatimukset

Erityispätevyysvaatimukset: Nursing: Noudatetaan Arenen suositusta seuraavin poikkeuksin:
Poikkeus 1:
Suosituksen hakukelpoisuusvaatimusten lisäksi hakijoilla tulee olla vähintään eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1 suomenkielentaidot ollakseen hakukelpoisia.
Poikkeus 2:
Valintakokeeseen sisältyvästä englannin kielikokeesta ei voi saada vapautusta vaan se on pakollinen kaikille.
Poikkeus 3:
Opiskelijavalinta tehdään yhdestä valintajonosta pelkän valintakoetuloksen perusteella (koulumenestyspisteitä ei huomioida).

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

AHOTin erityisperiaatteet: Metropolian yleiset AHOT-ohjeet sekä Terveys- ja hoitoalan yhteisten opintojaksojen yhteiset AHOT-menettely

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Metropolian yleinen tutkintosääntö:
>>

Tutkinnon profiili

Tutkinnon profiili: Sairaanhoitaja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi hoitotyötä yhdessä potilaiden tai asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa Hän hoitaa ohjaa, tukee ja kuntouttaa eri tavoin sairastuneita yhteistyössä heidän läheisiään. Sairaanhoitaja edistää potilaan tai asiakkaan ja hänen perheensä terveyttä ja hyvinvointia sekä ehkäisee sairauksia. Sairaanhoitaja hallitsee hyvin hoitotyössä tarvittavan osaamisen, jonka avulla hän vahvistaa potilaan ja hänen perheensä voimavaroja sairauden aiheuttamissa elämän muutostilanteissa ja kriiseissä. Sairaanhoitajakoulutuksen profiili on kliinisessä hoitotyössä ja kehittämisosaamisessa.

Keskeiset oppimistulokset

Keskeiset oppimistulokset on kuvattu opetussuunnitelmassa.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Sairaanhoitajat työskentelevät erilaisissa hoitotyön asiantuntijatehtävissä sekä perus- että erityisosaamista vaativissa toimintaympäristöissä Suomessa ja ulkomailla.

Jatko-opinnot

Mahdollisuus ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen (ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja yliopisto-opinnot). Myös erikoistumisopinnot.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten ja arvioinnin kriteerit löytyvät opintojaksojen toteutussuunnitelmista ks. http://opinto-opas-ops.metropolia.fi/ Opintojakson opettaja on vastuussa arvioinnista. Opiskelijoille kerrotaan opintojakson alussa opintojakson suoritus- ja arviointitavat.

Valmistuminen

Opetus on annettu englannin kielellä.
Opiskelija on saavuttanut koulutusohjelman pakollisessa vieraassa kielessä sellaisen suullisen ja kirjallisen taidon, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen (Asetus 352/2003, §8). Hän on osoittanut sellaista ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa, joka vastaa lain (424/2003, 6§) julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavaa ruotsin kielen taitoa kaksikielisessä viranomaisessa arvosanalla tyydyttävä, julkishallinnossa käytössä olevalla arviointiasteikolla hyvä/tyydyttävä.
Opiskelija on saanut koulusivistyksensä XX kielellä, suorittanut opinnäytetyöhön sisältyvän kypsyysnäytteen englannin kielellä.
Koulutus täyttää terveydenhuollon ammattihenkilöstöä koskevan lain (559/1994 ja 1200/2007) ja asetuksen (564/1994) sekä neuvoston direktiivien 89/594/ETY, 89/595/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2005/36/EY, artikla 31 (sisältäen neuvoston direktiivit 89/48/ETY, 77/452/ETY, 77/453/ETY) ja 2001/19/EY koulutukselle asettamat vaatimukset.
Koulutus on noudattanut Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2005/36/EY, artikla 11, taso d.
Opetussuunnitelmaan on kuulunut harjoittelua 90 opintopistettä.

Opintojen toteuttaminen

Nuorisokoulutuksen opinnot 210 op: toteutuvat kokopäiväopintoina.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto