CURRICULA
Home > Bachelor Degrees (UAS), Daytime Studies > Information and Communication Technology > Information and Communication Technology, Media Technology Study Path
Bachelor Degrees (UAS), Daytime Studies

Information and Communication Technology, Media Technology Study Path

Autumn 2019

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1 2 3 4
Search: ECTS 1 2 3 4 1A 1S 2A 2S 3A 3S 4A 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Orientation to Information Technology
     
           
                       
Mobile Health Applications 15
     
           
                       
Game Development 15
     
           
                       
Web Technologies and Digital Media 15
     
           
                       
Smart IoT Devices 15
     
           
                       
120000606000000030303030000000000000
Fundamental Professional Studies
(Choose one)
 
       
                 
                   
Basics of Media Technology
(Select 30 ECTS)
 
       
                 
                   
Basics of Media Technology
                                                       
Fundamentals of Digital Media 15                                                        
Fundamentals of Web Development 15                                                        
06000006000000000030300000000000
Advanced Professional Studies
(Choose one)
 
       
                 
           
Media Technology
(Select 60 ECTS)
 
       
                 
           
Media Technology
                                                       
Media Services and User Experience 15                                                        
Web Technologies and Media Platforms 15                                                        
Media Distribution and Data Streams 15                                                        
Media Services Project 15                                                        
060600000606000000000030303030000000
Innovation Studies
     
           
                         
   
Innovation Project 10      
           
                         
   
Methodological Studies 5      
           
                         
   
00030000000300000000000000151500
Language studies
(Choose one)
   
           
                       
       
Engineering Swedish 5    
           
                       
       
Finnish as a Second Language: Finnish at Work 5    
           
                       
       
0015000000150000000000007.57.50000
Elective Module and Elective Studies
(Select 25 ECTS)
   
           
                       
       
Work Placement
     
           
                       
Work Placement 1 15      
           
                       
Work Placement 2 15      
           
                       
00256000000253030000000000012.512.515151515
Bachelor's Thesis
     
           
                       
Bachelor's Thesis 15      
           
                       
0003000000015150000000000007.57.57.57.5
ECTS credits per period / semester / academic year 120120100120606060606040754530303030303030303030202037.537.522.522.5

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

Media Technology Study Path

Media Technology:

Study Path offers a wide scope of media technology, focusing on digital media and modern web development. Students are able to adapt their skills in variety of application areas and projects, and adopt mathematical and scientific thinking which is required from an engineer.

Some of the areas:
- Audio-visual technology and distribution channels
- Cross-media production and publishing
- Web development and applications
- Big Data and applications

Information and Communication Technology

Objective of the ICT education is to learn how to develop and use applications and systems needed for the communication between people, and companies, as well as between equipment, devices and things. In addition to the technical qualifications, the ICT engineer needs oral and written communication skills in different languages, business skills, as well as the negotiation and leadership skills. Given the rapid development of ICT industry, the engineer needs good learning skills, including the ability to follow the development of the ICT technologies but also an attitude to the continuous development from the lifelong learning perspective. International work environments, project based working and challenging tasks require the engineer to have good assessment and problem-solving skills. In particular, the client projects require good interpersonal skills but the development of social media applications and games requires good psychological and artistic stance and approach.

The extent of the education is 240 ECTS credits. First year of studies is organised in four study themes. They provide fundamental knowledge and skills in the field of ICT and also introduce the study paths in Information and Communication Technology Degree Programme. This enables a student to choose the most suitable study path for him/her. Mathematics, physics as well as computer science, English and business skills are integrated in the study themes.

Students will choose their study path after the first of studies. Major options are: Game Applications, Health Technology, Software Engineering, Media Technology, Mobile Solutions and Smart IoT Systems.

Objective

OPSin kehittämisessä on otettu huomioon Arene ry:n Tieto- ja viestintätekniikan kouluttajien verkoston laatimat osaamistavoitteet (kts. alla).

Arene ry
Tieto- ja viestintätekniikan kouluttajien verkosto 11.3.2016
Kompetenssikuvaus: Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, insinööri (AMK)

Kuvauksen laadinnassa on hyödynnetty mm. Arene ry:n ECTS-projektissa (2006) tuotettua aiempaa kompetenssimäärittelyä, TiVi-verkoston keskustelussa esiin tulleita päivitystarpeita sekä INSSI-Foorumin (2015) kompetenssityöpajan tuloksia. Työskentelyä ovat kommentoineet mm. Arenen TiViverkosto, Teknologiateollisuus ry sekä ammattikorkeakoulujen verkostojen toimijat. Työryhmä: Petteri Mäkelä (Seinäjoen AMK), Kauko Ojanen (Metropolia AMK), Ari Rantala (Tampereen AMK), Riitta Rontu (Oulun AMK), Janne Roslöf (Turun AMK) ja Ritva Saviluoto (Centria AMK).

Tässä dokumentissa määritellään Tieto- ja viestintätekniikan insinöörin koulutuskohtaiset osaamistavoitteet
(ns. kompetenssit). Kompetenssit kuvaavat sitä osaamista, jonka jokaisen ko. koulutuksen suorittaneen insinöörin tulisi omata syventävien ammattiopintojen eriytyvistä valinnoista huolimatta. Kompetenssien tarkoituksena on toimia tukena ja suosituksena ko. koulutusta toteuttavien ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmatyössä Arene ry:n ns. yhteisten kompetenssien soveltamissuositusten ohessa.

Osaamisalue ”ICT-sovellusalan osaaminen” kuvaa opiskelijan syventävissä ammattiopinnoissa tavoiteltavan osaamisen tasoa ja tämä osaamisalue on tarkoitus korvata opetussuunnitelmassa paikallisesti määritellyillä ko. sovellusalan kompetenssikuvauksilla.

Osaamisalueet
Tutkinnon suoritettuaan Tieto- ja viestintätekniikan insinööri (AMK):
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
- kykenee loogis-matemaattiseen ajatteluun
- osaa soveltaa matemaattisia periaatteita, menetelmiä ja työkaluja sekä fysiikan lainalaisuuksia teknisessä ongelmanratkaisussa
Laitetekninen osaaminen
- tuntee sähkötekniikan ja elektroniikan perusteet
- tuntee tietokoneen laitearkkitehtuurin ja ydinkomponenttien toimintaperiaatteen
- ymmärtää sulautettujen järjestelmien roolin digitalisaation mahdollistajina
Tietoverkko-osaaminen
- ymmärtää IP-pohjaisten tietoverkkojen ja niiden aktiivilaitteiden toiminnan
- osaa toteuttaa ja ylläpitää yksinkertaisia verkkoja
- ymmärtää tietoturvan merkityksen ja tunnistaa keskeiset tietoturvaan liittyvät uhkatekijät
Ohjelmistotekninen osaaminen
- ymmärtää ohjelmoinnin logiikan, osaa tulkita ohjelmakoodia ja hyödyntää ohjelmointia ongelmanratkaisussa
- tuntee oliosuunnittelun ja -ohjelmoinnin perusteet
- hallitsee tietokantojen suunnittelun ja toteutuksen perusteet
- ymmärtää käytettävyyden periaatteita ja osaa toteuttaa käyttöliittymiä
ICT-liiketoimintaosaaminen
- tuntee kannattavan liiketoiminnan edellytykset sekä taloudellisen suunnittelun ja ohjauksen tärkeimmät työkalut
- ymmärtää ICT-alan arvotuotantoketjun sekä oman panoksensa merkityksen osana yrityksen toiminnan kannattavuutta
- hallitsee taitoja johtaa ihmisiä, prosesseja ja projekteja monialaisessa ja verkostoituneessa työyhteisössä
- omaa valmiudet oman yrityksen perustamiseen ja teknologiayrittäjänä toimimiseen
- osaa dokumentoida työnsä tulokset
ICT-sovellusalan osaaminen *
- tuntee oman sovellusalansa teoreettiseen perustan
- osaa etsiä, tarkastella kriittisesti sekä yhdistellä ja soveltaa alansa viimeisintä teknistä tietämystä
- ymmärtää ICT:n ja oman sovellusalansa merkityksen yhteiskunnan ja organisaatioiden kehityksen mahdollistajana
- osaa hyödyntää alan uusia teknologioita nopeasti ja soveltaa niitä luovasti työelämässä
- huomioi toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteet
* Huom.: Tämä osaamisalue on tarkoitus korvata varsinaisen OPS-työskentelyn yhteydessä ko. koulutuksen
painopisteen (suuntautumisvaihtoehto, pääaine tms.) osaamistavoitteita kuvaavilla kompetensseilla. Nämä määritellään paikallisesti mm. alueen työelämän tarpeet huomioiden. (not translated)