CURRICULA
Home > Master’s Degree (UAS) > Master’s Degree Programme in Development and Leadership of Emergency Care
Master’s Degree (UAS)

Master’s Degree Programme in Development and Leadership of Emergency Care
Master of Health Care, 90 ECTS


Master of Health Care (Emergency Care)

  • Programme
  • Curricula
  • Implementations
Contact
Head of Degree Programme
Jukka Lehtimäki
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Specific admission requirements

Eligibility for a UAS Master’s degree programme is conferred by an appropriate UAS higher education degree or another appropriate higher education degree and at least three years of subsequent work experience in a relevant field. As a relevant field is regarded both the field being applied to and the field of the previous higher education degree. The following Finnish Bachelor of Health Care / Social Services degrees:
- ensihoitaja (AMK)
- sairaanhoitaja (AMK)
- some other appropriate Finnish higher education degree combined with relevant former Finnish "college" level degree
- appropriate foreign higher education degree equivalent to the above mentioned Finnish higher education degrees in terms of level, extent and content (assessed by the degree programme).
In addition to the appropriate higher education degree, applicants must have 36 months (three years) of work experience accumulated as from the date of issue of the final higher education degree certificate and obtained by the beginning of the application period.

Specific arrangements for recognition of prior learning

Those applying to and enrolled in a higher education institution have the opportunity to apply for recognition of prior learning and previously acquired competencies, irrespective of where or how such competence was acquired. Prior learning corresponding to tertiary level expertise may be transferred as credits towards the degree. Students are responsible for substantiating the competencies that they have acquired. The relevant practices have been described in the Degree Regulations.

Qualification requirements and regulations

The Degree Regulations of Metropolia university of applied sciences:
http://opinto-opas.metropolia.fi/en/information-on-metropolia/regulations/ >>

Profile of the programme

Look at the general description of the Programme:
http://www.metropolia.fi/en/apply/

Key learning outcomes

Key learning outcomes are specified in the programme study plan.

Occupational profiles of graduates with examples

Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen tutkinto antaa vahvan osaamisen toimia ensihoidon kehittäjänä ja uudistajana, asiantuntijana, yrittäjänä sekä esimies- ja johtotehtävissä nyt ja tulevaisuudessa. Tutkinto mahdollistaa urakehityksen ja uudistaa työelämää tietoperustan sekä tutkimus- ja kehittämisosaaminen myötä. Tavoitteena on, että opiskelija osaa johtaa ja kehittää ensihoidon palvelujärjestelmiä sekä toteuttaa ensihoidon palvelutason määrittelyä erilaisten sairastumis- ja onnettomuusriskien analysointien avulla. Lisäksi opiskelija osaa toimia erilaisissa ensihoidon asiantuntija- ja esimiestehtävissä sekä johtaa ensihoitopalvelun operatiivisia ja moniviranomaisyhteistyötilanteita.
Opiskelija voi hankkia osaamisen julkisten organisaatioiden työyhteisöjen päivittäisjohtamisen kehittämiseen muuttuvissa toimintaympäristöissä. Opetuksessa ovat sisältöinä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan opinnot sekä sosiaali- ja terveysalan johtamisen yhteistä tietoperustaa rakentavat opinnot, syventävät opinnot sekä vapaasti valittavat opinnot.
Opinnot rakentuvat Metropolian oppijan polun viitekehykseen, jossa keskeisiä
ydinasioita ovat työelämälähtöinen osaaminen, kehittämis-, innovaatio- ja tutkimustoiminnan tutkiva oppiminen ja kehittäminen, kansainvälisyys, elinikäinen oppiminen ja monialaisuus. Opiskelijat edustavat työelämää ja heillä on vähintään kolmen vuoden työkokemus koulutuksen alkaessa. Opiskelijat hyödyntävät aiempaa asiantuntemustaan ja työelämäyhteyttään opintojen aikana sekä luovat asiantuntijaverkostoja opiskelijoiden, korkeakoulun omien ja ulkopuolisten kouluttajien sekä alumnien kautta. Opinnoissa opiskelijat kehittyvät itsearvioinnissa ja itsensä ja muiden johtamisessa sekä kansainvälisissä ja kansallisissa viestintä- ja vuorovaikutustaidoissa.
Kansainvälisyys toteutuu esimerkiksi ulkomaalaisten vierailijaluentojen, kv- matkojen ja - vaihtojen sekä monialaisten kansainvälisten opintojen muodossa. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä tarvittavat teoreettiset tiedot vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä tai yrittäjänä toimimista varten. Opetuksessa painotetaan myös työelämässä vaadittavan hyvän viestintä- ja kielitaidon kehittymistä.
Metropolia Ammattikorkeakoulusta ylempään ammattikorkeakoulututkintoon valmistuneen opiskelijan osaamista kuvataan kansallisen viitekehyksen (NQF 7, National Qualifications Framework) ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston Arene ry:n suositusten mukaisesti.

Access to further studies

After receiving a Master’s degree (the level EQF 7) one can move further in the post-graduate path of the university sector.

Examination regulations, assessment and grading

http://opinto-opas.metropolia.fi/en/information-on-metropolia/regulations/

Graduation requirements

A student is required to successfully complete the designated program of courses.

Mode of study

Master students study on a part-time basis. Students achieve their degree in 1,5-2 years.

Level of qualification

Master´s Degree Programme

Workplacement(s) and Work-based Learning

Internship is not included in the studies. Studies are conducted in cooperation with working life.

Obligatory or Optional Mobility

International aspect to the studies can be created by international guest lecturers, study trips, study exchange, joint courses and studies