CURRICULA
You are in archive mode. Click here to leave archive mode.
Home > Curriculum archives > Bachelor’s Degree (UAS), Undergraduate Programmes > Degree Programme in Media > Degree Programme in Media, 3D Animation and Visualisation
Bachelor’s Degree (UAS), Undergraduate Programmes

Degree Programme in Media, 3D Animation and Visualisation

Autumn 2008

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1 2 3 4
Search: ECTS 1 2 3 4 1A 1S 2A 2S 3A 3S 4A 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Core Studies
                                                       
Learning skills and recognition of skills and knowledge
                                                       
Introduction to Studies 3
     
           
 
                         
Portfolio 3
     
           
                       
IT Literacy 6
     
           
                       
Language and communication studies
                                                       
Finnish Language and Communication 3
     
           
                       
Professional English 3  
       
               
               
Working Life Communication 3    
         
                   
       
Swedish 3    
         
                   
       
Communications and media culture
                                                       
Media and Art History 6
     
           
                       
Communication and Society 6  
       
               
               
Media Culture Theories and Analysis 6    
         
                   
       
Media law and entrepreneurship
                                                       
Business Operations and Marketing 6  
       
               
               
Professional and Justice Practise 3  
       
               
               
Research and Development in Media and Communications
                                                       
Methodology 3    
         
                   
       
Research and Development Communication 3    
         
                   
       
Preseminar 3      
           
                       
15121227.57.56666114.534.53333333330.50.50.50.5
Professional Studies
                                                       
Basic Studies in Visual Communication
                                                       
Painting and Drawing 1 3
     
           
                       
Basics of colour perception and composition 3
     
           
                       
Photography 1 3
     
           
                       
Painting and Drawing 2 3  
       
               
               
Life Drawing 3  
       
               
               
Basics of 3D animation and visualization
                                                       
Basics of 3D Graphics 14
     
           
                       
Basics of 3D animation 10
     
           
                       
Basics of Graphic Design 3
     
           
                       
Elective Studies
                                                       
Optional Studies 1 3
     
           
                       
Optional Studies 2 3  
       
               
               
Optional Studies 3 4    
         
                   
       
Advanced 3D animation and visualization
                                                       
Preproduction and 3D project management 4  
       
               
               
2D animation 6  
       
               
               
Postprocessing 1 8  
       
               
               
Postprocessing 2 8    
         
                   
       
Specialisation Project 12      
           
                       
Project Studies in 3D Animation and Visualization
                                                       
3D Animation and Visualisation, Project 1 15  
       
               
               
3D Animation and Visualisation, project 2 15    
         
                   
       
Innovation project 15    
         
                   
       
2628.128.1812.913.114.014.014.014.0446.56.46.56.67.07.17.07.17.07.17.07.12222
Elective Studies
                                                       
Work Placement
                                                       
Final Project
                                                       
Masters' Theses
                                                       
Bachelor's Thesis and the Maturity Test 15                                                        
0000000000000000000000000000
ECTS credits per period / semester / academic year 4140.140.11020.420.62020202055119.4119.61010.11010.11010.11010.12.52.52.52.5

The curriculum has been planned so that the student completes 60 ECTS credits per academic year and 30 ECTS credits per semester

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

3D Animation and Visualisation

3D-animointi ja visualisointi
3D-animoinnin ja visualisoinnin suuntautumisessa perehdytään kolmiulotteiseen visualisointiin, kamera- ja hahmoanimointiin sekä erilaisten virtuaaliympäristöjen mallintamiseen. Opiskelija oppii hallitsemaan uusmedioiden sisältöjen suunnittelun, tuottamisen ja tuotekehityksen.
Valmistuttuaan opiskelija voi työskennellä esimerkiksi mainos- ja viihdeteollisuudessa, TV- ja elokuvatuotannossa, erilaisissa suunnittelutoimistoissa, opetusmateriaalin tuotannossa tai tieteen popularisoinnissa ja tutkimuksessa. Työnimike voi olla esimerkiksi suunnittelija, visualisoija, tuottaja tai tutkimusassistentti.

Yhteystiedot
koulutuspäällikkö Liisa Seppänen
Puhelin: 0207835432
3D-animoinnin ja visualisoinnin suuntautumisvastaava Pasi Kaarto
Puhelin: 0207835443
Sähköposti: etunimi.sukunimi@metropolia.fi (not translated)

Degree Programme in Media

Tutkinnon tuottama pätevyys ja osaaminen
Viestinnän koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijalle perusammattitaito sisällöntuotannon eri alueilla ja luoda edellytykset kasvaa itsenäiseksi ja yhteistyökykyiseksi ammattilaiseksi. Tavoitteena on antaa myös alan jatkoopintokelpoisuusja valmiudet oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen erilaisissa työ- ja oppimisympäristöissä. Opiskelija oppii integroimaan toisiinsa eri alojen teoriaa ja käytäntöä ja saa valmiudet oman erityisalansa kehitystyöhön projekti- ja ongelmakeskeisessä oppimisessa.

Koulutusohjelmassa on neljä suuntautumisvaihtoehtoa: 3D-animointi ja -visualisointi, graafinen suunnittelu, digitaalinen viestintä sekä elokuva-, televisio- ja radiotyö. Suuntautumisvaihtoehdot erikoistumisineen muodostavat kokonaisuuden, jossa opiskelijalla on mahdollisuus oppia sisällöntuottamista erilaisiin tarpeisiin ja välineisiin.

Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Opinnot koostuvat kaikille yhteisistä perusopinnoista, suuntautumiskohtaisista ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista ja opinnäytetyöstä. Tutkintoon kuuluu lisäksi 30 opintopisteen laajuinen työharjoittelu.

Yhteisten perusopintojen antavat opiskelijalle riittävät teoreettiset perusteet oman alansa historian, tutkimusperinteen, toimintaympäristön ja käsitteiden hallintaan. Hän ymmärtää keskeisten omaa alaa ohjaavien eettisten, lainsäädännöllisten ja yhteiskunnallisten periaatteiden merkityksen omalle ammattitoiminnalleen. Tiedonhankinta- ja analysointitaidot, alan yleissivistys ja tarvittava vieraan kielen taito, yhteiskunnallistaloudellisten yhteyksien ja liiketoimintamallien sekä kotimaisen ja kansainvälisen toimintaympäristön tuntemus ovat edellytyksiä ammatilliseen kehittymiseen ja jatko-opintoihin.

Ammattiopinnoissa opiskelija suorittaa jo hakuvaiheessa valitsemansa ammatillisen suuntautumisen mukaiset opinnot. Hän oppii suuntautumisensa ilmaisun, muodon ja kerrontatavat ja oppii hallitsemaan alan tuotantoprosessit, työmenetelmät ja ammattitekniikat. Opetus toteutetaan osin projekteina, joissa harjaannutaan yhteistyöhön ja projektinhallintaan. Opintojen jälkeen opiskelija osaa kehittää uudenlaisia sisältöjä ja mediakonsepteja sekä markkinoida ja myydä omaa osaamistaan.

Opinnäytetyössä opiskelija osoittaa kykyä itsenäiseen työskentelyyn, ongelmanratkaisuun ja tutkivaan työotteeseen. Opinnäytetyön tavoitteena on työelämälähtöisyys ja se voidaan toteuttaa monimuototyönä, jolloin yhtenä osana on taiteellinen tai käytännöllinen projekti, esitys tai dokumentaatio. Opinnäytetyö sisältää aina myös kirjallisen tutkielman. Työ voidaan toteuttaa itsenäisesti tai pienryhmässä.

Digitaalinen viestintä
Digitaalisen viestinnän suuntautumisessa perehdytään verkkoviestintään ja interaktiiviseen multimediaan. Painopistealueina ovat konseptisuunnittelu, www-teknologiat, interaktiosuunnittelu sekä verkkopalveluiden ja multimediateosten visuaalinen suunnittelu. Ammattiopinnot sisältävät monipuolisesti esimerkiksi www-sivustojen toteuttamisessa käytettäviä tekniikoita, visuaalista suunnittelua, käyttöliittymäsuunnittelua, käsikirjoittamista ja sisällöntuotantoa käsitteleviä opintojaksoja. Keskeisiä osa-alueita ovat myös digitaalisen mediatuotannon työskentelyprosessit, tuotannolliset taidot ja projektinjohtaminen.

Syventävissä ammattiopinnoissa opiskelija voi painottaa osaamisprofiiliaan oman kiinnostuksensa mukaan. Valmistumisen jälkeen opiskelija voi työllistyä erilaisiin digitaalisen viestinnän asiantuntijatehtäviin, kuten verkkopalveluiden suunnitteluun ja tuotantoon, yritysviestintään ja projektinhallintaan.

3D-animointi ja visualisointi
3D-animoinnin ja visualisoinnin suuntautumisessa perehdytään kolmiulotteiseen visualisointiin, kamera- ja hahmoanimointiin sekä erilaisten virtuaaliympäristöjen mallintamiseen. Opiskelija oppii hallitsemaan uusmedioiden sisältöjen suunnittelun, tuottamisen ja tuotekehityksen.
Valmistuttuaan opiskelija voi työskennellä esimerkiksi mainos- ja viihdeteollisuudessa, TV- ja elokuvatuotannossa, erilaisissa suunnittelutoimistoissa, opetusmateriaalin tuotannossa tai tieteen popularisoinnissa ja tutkimuksessa. Työnimike voi olla esimerkiksi suunnittelija, visualisoija, tuottaja tai tutkimusassistentti.

Graafinen suunnittelu
Graafisen suunnittelun opinnoissa perehdytään sekä painetun että sähköisen viestinnän suunnitteluun. Opiskelija oppii hallitsemaan kuvallisen ilmaisun ja ajattelun teorioita, ymmärtämään graafisen teollisuuden tuotantoprosesseja ja hallitsemaan niiden valmisteluun käytettävien tietokoneohjelmien käytön.

Valmistuttuaan opiskelija työskentelee esimerkiksi kustannusgrafiikan ja graafisen muotoilun alueella graafisena suunnittelijana, kuvittajana ja taittajana sanoma- ja aikakauslehdissä, kirjankustantamoissa tai mainos- ja suunnittelutoimistoissa. Hän voi työskennellä myös uusmediatuotannossa, jossa hän osallistuu sähköisen viestinnän ja vuorovaikutteisen median suunnitteluun.

Koulutusohjelman yhteystiedot
3D-animointi ja visualisointi, graafinen suunnittelu ja digitaalinen viestintä:
koulutuspäällikkö Liisa Seppänen
Puhelin:
Sähköposti: etunimi.sukunimi@metropolia.fi (not translated)