Opinto-opas

Metropolia Youtubessa  Metropolia Linkedinissä  Metropolia Twitterissä Metropolia Facebookissa
 
Etusivu  Metropolian esittely  Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjauksen tavoitteena on opiskelijan opiskelun ja oppimisen, opintojen edistymisen, ammatillisen kasvun ja hyvinvoinnin tukeminen. Opiskelijan opinto-ohjaustarpeet vaihtelevat opintojen eri vaiheissa. Tavoitteena on, että opiskelija saa tarvitsemaansa ohjausta opintojen alkuvaiheesta valmistumiseensa saakka.

Opiskelun ja oppimisen ohjaus

Tavoitteena on, että opiskelija integroituu oppimisympäristönsä jäseneksi ja toimii oppimisympäristön aktiivisena jäsenenä, kehittää osaamistaan ja oppimistaitojaan, suunnittelee ajankäyttöään ja opintojaan, toteuttaa opinnot tavoitteellisesti sekä toimii vastuullisesti ja oma-aloitteisesti. Kaikkien Metropolian tutkinto-opiskelijoiden opintojen suunnitteluun sisältyy HOPSin (henkilökohtaisen opintosuunnitelman) laadinta, seuranta, päivittäminen ja hyväksyntä eHOPS-palvelussa.

Ammatillisen kasvun ja urasuunnittelun ohjaus

Tavoitteena on opiskelijan ammatti-identiteetin vahvistuminen, koulutusta, opintoja ja uraa koskevien mielekkäiden HOPS-prosessin mukaisten suunnitelmien, valintojen ja päätösten tekeminen sekä näiden toteuttaminen. HOPS (henkilökohtainen opintosuunnittelu) on koko opintopolun kattava opiskelijan ammatillisen kehittymisen prosessi.

HOPS –prosessi sisältää AHOT –prosessin (aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen). Opiskelija voi hakea aiemmalle osaamiselle tunnustamista, mikäli hänellä on opetussuunnitelman tavoitteita vastaavaa osaamista. Opiskelija on voinut hankkia osaamisensa korkeakouluopinnoissa, muussa koulutuksessa, työelämässä, vapaa-aikana tai harrastuksissa.

Henkilökohtaisen kasvun ja kehityksen ohjaus

Tavoitteena on opiskelijan toimintakyvyn, elämänhallintataitojen, itsetuntemuksen, itseluottamuksen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen ja taloudellisen hyvinvoinnin edistyminen ja vahvistuminen.

Neuvonta

Tavoitteena on neuvoa opiskelijaa opiskeluun liittyvissä käytännön asioissa ja siten tukea opintojen sujuvaa etenemistä.

Ohjaus-, neuvonta- ja tukihenkilöstö

Opinto-ohjauksen eri alojen esimerkkitoimijoita:

  • Tutkintopäälliköt, tutkintovastaavat, opinto-ohjaajat, koulutussuunnittelijat/suunnittelijat, assistentit, opettajatuutorit: opiskelijoiden ohjaus ja neuvonta opiskeluun ja opintoihin liittyvissä asioissa sekä ammatti-identiteetin vahvistaminen ja hyvinvoinnin tukeminen
  • Opettajat: oppimisen ohjaus, opiskelijoiden ammatti-identiteetin vahvistaminen ja opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen
  • Opiskelijatuutorit: opiskelijoiden tukeminen ja neuvonta opiskeluun liittyvissä asioissa
  • Tukipalvelut: opintotoimisto-, kirjasto-, opintopsykologi-, kuraattori-, oppilaitospastorit ja terveydenhoitopalvelut
Sivu päivitetty 04.01.2018