Opinto-opas

Metropolia Youtubessa  Metropolia Linkedinissä  Metropolia Twitterissä Metropolia Facebookissa
 
Etusivu  Metropolian esittely  Lukuvuodelle ilmoittautuminen

Lukuvuodelle ilmoittautuminen

Opiskelija ilmoittautuu lukuvuosittain läsnä- tai poissaolevaksi. Ilmoittautuminen on pakollista kaikille opiskelijoille, ja se on tehtävä Metropolian ilmoittamaan määräaikaan mennessä. Ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyönti johtaa opiskeluoikeuden menettämiseen, jonka opintoasiainvastaava voi palauttaa erityisestä syystä hakemuksesta. Opiskeluoikeus palautetaan aikaisintaan seuraavan lukukauden alusta alkaen.

Valtioneuvoston antaman asetuksen (1440/2014) mukaan ammattikorkeakoulut perivät opiskeluoikeuden menettäneen tai harkinnanvaraisen lisäajan hakemuksen käsittelystä 50 euroa.

Tämä poissaolo-ohje koskee ennen 1.8.2015 aloittaneita opiskelijoita:

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevalla opiskelijalla on oikeus ilmoittautua poissaolevaksi enintään neljän (4) lukukauden (kahden (2) lukuvuoden) ajaksi, kuitenkin vain enintään yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan. Jos opiskelija ilmoittautuu poissaolevaksi enemmän kuin neljäksi lukukaudeksi, poissaolo vähentää jäljellä olevia läsnäolokausia.

1.8.2015 jälkeen opintonsa aloittaneita koskee seuraava poissaolo-ohje:        

Ammattikorkeakoululain mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle ainoastaan seuraavista syistä:

1) suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;

Toimitettava dokumentti: Palvelukseenastumismääräys, (vain suomalainen) joka todistaa että asepalvelus sijoittuu kyseisen lukuvuoden aikaan.

2) on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai

Toimitettavat dokumentit: Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta. Isyysvapaan voi todistaa vain KELA:n todistuksella isyysvapaasta. Myös muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta hyväksytään.

3) on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

Toimitettavat dokumentit: Sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 1.8.2015.

Sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet, dokumentit: riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys. Selvityksellä on myös osoitettava, miten asia on tarkoitus järjestää. Vamma on pysyvä tila, jolloin pelkkään vammaan vetoaminen ei riitä. Pitää olla siis joku tilapäinen vammaan liittyvä syy, johon vedotaan.

Huom. Jos opiskelija ilmoittautuu poissaolevaksi ensimmäisenä lukuvuonna sairauden tai vamman takia, poissaolo kuluttaa hänen lain salliman kahden lukukauden mittaisen poissaolonsa, jota ei lasketa lakisääteiseen enimmäisopiskeluaikaan.

 

Syksyllä 2015 tai sen jälkeen paikan vastaan ottanut opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi enintään yhden lukuvuoden ajaksi, mitä ei lasketa opintojen enimmäisaikaan. Opintojen suorittamisaikaan ei lasketa myöskään opintojen aikaista poissaoloa, joka johtuu asevelvollisuuden, siviilipalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamisesta tai äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä. Oheisten syiden takia poissaolevan opiskelijan tulee toimittaa dokumentti poissaolostaan opintotoimistoon.

Poissaolevaksi ilmoittautuvan opiskelijan tulee ottaa huomioon Metropoliassa tapahtuvat opintojen tarjonnan vuosittaiset vaihtelut ja niiden mahdolliset vaikutukset henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan. Koulutus saattaa loppua poissaolon aikana tai toteutua uudelleen vasta useamman vuoden kuluttua. Metropolia ei järjestä erikseen opintoja, jotka ovat muuttuneet tai loppuneet opiskelijan poissaolon aikana. Opiskelijan kannattaa harkita poissaolevaksi ilmoittautumista huolella ja selvittää asiaa tutkinto-ohjelman edustajan kanssa.

Jos opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi, hän ei voi

osallistua Metropolian järjestämään opetukseen
suorittaa opintojaksoja- tai kokonaisuuksia
saada merkintöjä opintosuoritusrekisteriin
valmistua / suorittaa tutkintoa
saada opintotukea
saada päivittäistä tuettua ateriaa.

Sivu päivitetty 18.05.2016