OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Monimuotototeutus > Talotekniikan tutkinto-ohjelma > Talotekniikka, LVI-suunnittelu ja kiinteistöjohtaminen, LVI-tekniikka

Talotekniikka, LVI-suunnittelu ja kiinteistöjohtaminen, LVI-tekniikka

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot (valitaan kaikki)
                                                       
Orientaatio talotekniikan opintoihin 5
     
             
                           
Talotekniikan kenttämittausprojekti 10
       
               
                       
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 10
     
             
                           
Pientalon rakenteet ja talotekniikka 15
     
             
                           
Talotekniikan matematiikka 5
       
               
                       
Termodynamiikka ja virtaustekniikka 10
       
               
                       
Tekniikan alan englanti ja viestintä 5  
         
                   
               
Tekniikan alan ruotsi 5    
         
                     
           
Sähköfysiikka ja mittaustekniikan perusteet 5
       
               
                       
Rakennusten elinkaari- ja energiatalous 10  
         
                   
               
Talotekniikan perusjärjestelmät 15  
       
                 
                   
Innovaatioprojekti 10    
         
                     
           
Teollisuus- ja teknologiayrityksen toiminta 5    
           
                       
       
60302003030151515500151515157.57.57.57.57.57.52.52.50000
Opintopolkujen yhteiset opinnot
                                                       
LVI-tekniikan mitoitusperusteet 15  
       
                 
                   
Lämmöntuotanto- ja jäähdytysjärjestelmät 10  
         
                   
               
Toimitilojen LVI-tekniikka 15    
         
                     
           
0251500015101500000007.57.5557.57.5000000
LVI-suunnittelun valinnaiset opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Talotekniikan (monimuoto) valinnaiset opinnot
                                                       
Käyttö ja kunnossapito 5                                                        
Rakennus- ja talotekniikka korjauskohteissa 5                                                        
Korjaushankkeen prosessin hallinta 5                                                        
Sisäilmaongelmien hallinta 5                                                        
Vanhojen rakenteiden toiminta ja korjaus 5                                                        
0000000000000000000000000000
Syventävä ammattiosaaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
LVI-suunnittelu 15      
           
                         
   
000150000001500000000000007.57.500
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 15      
           
                         
   
Harjoittelu 2 15      
             
                           
0003000000015150000000000007.57.57.57.5
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6055356030303025305303015151515151512.512.515152.52.515151515

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

LVI-tekniikka

LVI-tekniikan opintopolku

Talotekniikka, LVI-suunnittelu ja kiinteistöjohtaminen

Kevään 2019 yhteishaussa on tarjolla LVI-suunnittelun ja kiinteistöjohtamisen opintopolut.

Talotekniikan opinnot jakautuvat seuraavasti:
• tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot 110 op
• opintopolun yhteiset 40 op
• yksi opintopolun valinnainen opintokokonaisuus 15 op
• yksi täysin vapaasti valittava opintokokonaisuus 15 op
• syventävä ammattiosaaminen 15 op
• kaksi harjoittelujaksoa 30 op
• opinnäytetyö 15 op
YHTEENSÄ 240 opintopistettä

Ensimmäisen vuoden opinnot ovat yhteneväisiä kaikille tutkinto-ohjelman opiskelijoille.

Metropolian innovaatioprojekti sisältyy tutkinto-ohjelman yhteisiin opintoihin. Kolmannen ja neljännen vuoden aikana opiskelijan on suoritettava neljä oman opintopolun pakollista opintojaksoa ja yksi opintokokonaisuus opintopolun valinnaisesta tarjonnasta. Lisäksi opiskelijan tulee suorittaa yksi opintokokonaisuus ammattikorkeakoulun tarjonnasta (ne saavat olla myös oman pääaineen tai tutkinto-ohjelman tarjoamia opintokokonaisuuksia). Näiden lisäksi opiskelijan on suoritettava kaksi pakollista 10 kalenteriviikon mittaista harjoittelujaksoa alan työtehtävissä ja lopuksi tehtävä opinnäytetyö oman opintopolkunsa aihepiiriin liittyvästä aiheesta.

Opintojen ajoitus on suunniteltu siten, että opiskelija voi varsin vapaasti suunnitella kolmannen vuoden kevään sekä neljännen vuoden periodien 2, 3 ja 4 opintonsa ja harjoittelunsa. Tämä mahdollistaa erilaisten yhdistelmien laatimisen opintopolun valinnaisista ja vapaasti valittavista opinnoista, sekä myös opintojen ottamisen Metropolian muusta tarjonnasta. Myös kansainvälinen opiskeluvaihto on mahdollista sijoittaa näihin jaksoihin. Harjoittelujaksot on mahdollista suorittaa joko vapaaksi jäävien periodien aikana kolmantena ja neljäntenä vuotena tai vaihtoehtoisesti kesäaikaan.

Opiskelu
Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joten opinnot voi suorittaa työn ohessa. Lähiopetusta on noin 40 päivänä lukuvuodessa. Lähiopetus järjestetään perjantaisin klo 8 - 20 ja 5-6 lauantaina klo 8 - 16. Osa valinnaisista opinnoista ja kiinteistöjohtamisen opinnoista voidaan toteuttaa myös iltaisin klo 16 - 20. Lisäksi osa opinnoista on saatavissa verkkototeutuksina.