OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > PÄIVÄTOTEUTUS > ESITYS- JA TEATTERITEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op


Medianomi (AMK)

  • Tutkinto-ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta
Yhteystiedot
Tutkintovastaava
Mikko Pirinen
PL 4040, 00079 METROPOLIA
+358 40 047 0564
etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi
Koulutuksen rakennetaulukko

Erityispääsyvaatimukset

Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelmaan ei ole erityispääsyvaatimuksia. Tutkinto-ohjelmaan voivat hakea kaikki hakukelpoiset lukion oppimäärän tai kolmevuotisen ammatillisen peruskoulutuksen suorittaneet henkilöt. Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelmassa opiskelijavalinnat tapahtuvat valintakokeiden kautta.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Metropolia Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö >>

Tutkinnon profiili

Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma on esitys- ja teatteritekniikan moniosaajuuden rohkea uudistaja ja osaamisen vastuullinen kehittäjä.
Esitys- ja teatteritekniikan medianomit hallitsevat monipuolisesti valo-, ääni- ja kuvatekniikan sekä näyttämömekaniikan järjestelmät. Medianomit toimivat laaja-alaisesti ammatillisen esitystoiminnan teknisissä tehtävissä osana taiteellisia työryhmiä ja tuotanto-organisaatioita. Työtehtävät ovat pääasiassa teattereissa ja oopperataloissa, kulttuuri- ja monitoimitaloissa, tapahtumatekniikan suunnittelussa ja toteutuksessa, konsertti- ja festivaalitoiminnassa, kansainvälisessä esitystoiminnassa sekä suunnittelutoimistoissa ja myynti- ja asennustoiminnassa.
Esitys- ja teatteritekniikan medianomit ovat jatkuvasti valmiita omaksumaan uusia teknologisia sovelluksia ja ottamaan vastaan uusien tuotantomallien ja esitysmuotojen asettamia haasteita. Luotettavien ja varmatoimisten järjestelmien suunnittelu ja rakentaminen esitysten tarpeisiin, laitteiston sujuva operointi sekä nopea ongelmanratkaisu ovat heille arkipäivää. Medianomit toimivat innovatiivisesti ja luovasti esitystekniikan nopeasti kehittyvässä ympäristössä ja osaavat kehittää esittävien taiteiden toimintaympäristöjä.

Keskeiset oppimistulokset

Opinnoissa painottuvat esitys- ja teatteritekniikan moniosaajuus sekä tuotannollinen osaaminen. Ydinosaamisalueet ovat valo- ja äänitekniikan sekä video- ja näyttämötekniikan järjestelmät, jatkuvan oppimisen taidot, turvallinen toiminta, esittävien taiteiden ja tapahtumatuotannon tuntemus, taidot toimia erilaisissa teknis-taiteellisissa työryhmissä sekä esimies-, projekti- ja työyhteisöosaaminen.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Esitys- ja teatteritekniikan medianomit toimivat laaja-alaisesti ammatillisen esitystoiminnan teknisissä tehtävissä osana taiteellisia työryhmiä ja tuotanto-organisaatioita. Työtehtävät ovat pääasiassa teattereissa ja oopperataloissa, kulttuuri- ja monitoimitaloissa, tapahtumatekniikan suunnittelussa ja toteutuksessa, konsertti- ja festivaalitoiminnassa, kansainvälisessä esitystoiminnassa sekä suunnittelutoimistoissa ja myynti- ja asennustoiminnassa.

Jatko-opinnot

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin tai maisteriopintoihin yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Valmistuminen

Valmistuminen edellyttää että tutkinnon edellyttämät opinnot on suoritettu opetussuunnitelman ja tutkintosäännön mukaisesti. (kts. tutkintosääntö)

Opintojen toteuttaminen

Opinnot toteutetaan kokopäiväopiskeluna (nuorisokoulutus) ja monimuotokoulutuksena (aikuiskoulutus). Opinnot toteutetaan opintojaksoina, opintokokonaisuuksina ja projekteina. Opinnot sisältävät lähiopetusta ja itsenäistä opiskelua.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opintoja toteutetaan monipuolisessa yhteistyössä työelämän kanssa. Opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen harjoittelu, joka on mahdollista suorittaa kahtena 15 opintopisteen harjoitteluna.

Opiskelijavaihto

Opiskelijavaihto ja ulkomaanharjoittelu on mahdollista suorittaa kolmantena tai neljäntenä opintovuotena.