OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma > Elokuva ja televisio, Tuotanto
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Elokuva ja televisio, Tuotanto

Syksy 2017

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Media-alan yhteiset perusopinnot
                                                       
Opiskelu- ja viestintätaidot 5
     
             
                           
Media-alan englanti 5
       
               
                       
Media-alan ruotsi 5  
         
                   
               
Media-alan yrittäjyys 5    
         
                     
           
Opinnäytevalmiudet 5    
         
                     
           
1051005505100002.52.52.52.5002.52.555000000
Elokuva- ja televisiotuotannon perusopinnot
                                                       
Median historia 5
       
               
                       
Menetelmäopinnot 5      
           
                         
   
500505000050002.52.5000000002.52.500
Elokuvatyön perusteet
                                                       
Sisällöntuotannon perusteet 5
     
             
                           
Elokuvatekniikan perusteet 5
     
             
                           
Kuvauspaikkakäytännöt 5
     
             
                           
150001500000007.57.500000000000000
Dokumenttituotanto
                                                       
Dokumenttikerronnan harjoitusprojekti 5
     
             
                           
Journalistisen työn perusteet 5
     
             
                           
Dokumenttiprojekti 15
       
               
                       
250001015000000557.57.5000000000000
Fiktiotuotannon perusteet
(Valitaan opintoja 35op)
                                                       
Fiktion ideointi ja suunnittelu 5
       
               
                       
Tuotannon perusteet 5  
       
                 
                   
Ohjauksen ja näyttelijäntyön perusteet 5  
       
                 
                   
Fiktiotuotannon perusteet 5  
       
                 
                   
Fiktiokerronnan harjoitusprojekti 5  
       
                 
                   
Fiktiokerronnan analyysi 5  
       
                 
                   
Genreharjoitus 5  
       
                 
                   
53000053000000002.52.515150000000000
Fiktiotuotantoprojekti
(Valitaan opintoja 20op)
                                                       
Lyhytelokuvan tuotanto 5  
         
                   
               
Fiktioprojekti 15  
         
                   
               
02000000200000000000101000000000
Elokuvan ja television syventävät ja soveltavat opinnot
(Valitaan opintoja 35op)
                                                       
Tuotannon rahoituskanavat ja verkostot 5  
         
                   
               
Pitkän elokuvan tuotanto 5    
         
                     
           
Kansainvälinen rahoitus ja yhteistuotannot 5    
         
                     
           
Sarjaohjelman tuotanto 5    
         
                     
           
Tuotantotaitojen soveltaminen 5    
         
                     
           
Innovaatioprojekti 10      
           
                         
   
05201000052001000000002.52.51010005500
Elokuva- ja televisiotuotannon valinnaiset ja soveltavat monialaiset opinnot
(Valitaan opintoja 30op)
                                                       
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 15      
           
                         
   
Harjoittelu 2 15      
             
                           
0003000000015150000000000007.57.57.57.5
Opinnäyte
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60603060303030303003030151515151515151515150015151515

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Elokuva ja televisio

Koko medianomikoulutukselle eli elokuvan ja television, esitys- ja teatteritekniikan sekä viestinnän tutkinto-ohjelmille on rakennettu yhteisten periaatteiden mukaan rakentuva oppijan polku. Kaikille medianomeille yhteiset opinnot sisältävät opiskelu- ja oppimistaitojen perustan, opinnäytevalmiudet, kieliopinnot ja yrittäjyysopinnot. Oppijan polku haarautuu medianomikoulutuksen ammatillisten suuntautumisten mukaan, mutta eri suuntautumisten rakenteissa ja ajoituksissa on kiinnitetty huomiota esimerkiksi projektiopintojen yhteistoteutusten mahdollistamiseen.
Oppijan polun rakenteen peruslähtökohta ovat ammatilliset kompetenssit. Projektioppiminen on oppijan polkujen keskeinen toteutustapa, mikä mahdollistaa tiiviin yhteistyön työelämäkumppaneiden kanssa. Työharjoittelujaksojen lisäksi opiskelijan tutkintoon sisältyy useita työelämäprojekteja.
Kaikkiin medianomipolkuihin sisältyy 30 op laajuinen soveltavat monialaiset opinnot -opintokokonaisuus sekä vähintään 10 op vapaasti valittavia opintoja. Soveltavat monialaiset opinnot on ammatillista osaamista syventävä ja/tai laajentava kokonaisuus, jonka kautta opiskelija voi sisällyttää HOPSiinsa ammatillista osaamista erikoistavia opintoja ja ns. sivuaineopintoja.
Nämä valinnaiset ja vaihtoehtoiset opintokokonaisuudet tukevat myös esimerkiksi kv-vaihdossa suoritettavien opintojen mahdollisimman helppoa ja joustavaa sijoittumista osaksi tutkintoa. Työharjoittelu on mahdollista suorittaa joko kotimaassa tai ulkomailla, ja kieliopintoja toteutetaan yhteistyössä ammattiopintojen kanssa kotikansainvälistymisen tukemiseksi.
Opinnäytetyö on opintojen loppuvaiheessa tehtävä työelämälähtöinen, opiskelijan itsenäinen projekti, josta opiskelija tekee kirjallisen tutkielman. Opinnäytetyö voidaan toteuttaa myös monimuototyönä, jolloin sen yhtenä osana on taiteellinen tai käytännöllinen projekti, esitys tai dokumentaatio. Työ voidaan toteuttaa myös parityönä tai pienryhmässä.

Tuotanto

Tuotanto-opinnot antavat valmiudet audiovisuaalisten tuotantojen projektinhallintaan. Opiskelija perehtyy tuotannon suunnitteluun, organisointiin, taloushallintoon, alan sääntely- ja sopimuskäytäntöihin, vuorovaikutus- ja johtamistaitoihin, markkinointiin sekä työskentelyyn kansainvälisissä ympäristöissä. Työelämäprojekteissa on mahdollista syventää osaamistaan tilauselokuvan tuottamisessa.