OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma > Radiografia ja sädehoito
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Radiografia ja sädehoito

Syksy 2018

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Röntgenhoitajan työ- ja toimintaympäristön osaamisen tunnistajana
(Valitaan opintoja 60op)
                                                 
Oppimisen ja opiskelun valmiudet 5
     
           
                         
Ammattilaisena sosiaali- ja terveysalalla 5
     
           
                         
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia 5
     
           
                         
Terveysalan turvallisuus 5
     
             
                       
Röntgenhoitajan ammatillisen toiminnan perusteet 10
     
             
                       
Asiakaspalvelu ja ohjaus 5
       
             
                     
Asiakaspalvelu ja ohjaus (suomi toisena kielenä) 5
       
             
                     
Potilas natiiviröntgentutkimuksissa 10
       
             
                     
Lääketieteellisen säteilyn turvallinen käyttö 15
       
               
                   
65000303500000151520150000000000
Röntgenhoitaja kliinisen radiografia- ja sädehoitotyön toimijana
                                                 
Hoitotyö kliinisessä radiografiassa 15  
       
               
                 
Potilas tietokonetomografiatutkimuksissa ja magneettikuvauksissa 10  
       
                 
               
Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät 5  
       
                 
               
Potilas isotooppitutkimuksissa ja -hoidoissa 5  
         
                 
             
Syöpää sairastava potilas sädehoidossa 5  
         
                 
             
Sädehoidon harjoittelu 10  
         
                 
           
Potilas ultraääni-, mammografiatutkimuksissa ja toimenpiteissä 5  
         
                   
           
Laadunhallinta kliinisessä radiografiatyössä 5  
         
                   
           
06000003030000000015151515000000
Röntgenhoitaja säteily- ja potilasturvallisuuden osaajana
                                                 
Innovaatioprojekti 10    
         
                   
         
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                   
         
Säteilyturvallisuuden asiantuntijuus I 10    
         
                     
       
Säteilyturvallisuuden asiantuntijuus II 5    
         
                     
       
Potilas radiologisissa toimenpiteissä ja tutkimuksissa 10    
           
                     
     
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
                     
     
Johtaminen ja yrittäjyys 5    
           
                       
   
Opinnäytetyön raportointi, hyödyntäminen ja kypsyysnäyte 5    
           
                       
   
Radiografian ja sädehoidon syventävä harjoittelu 5    
           
                       
   
00600000030300000000001515151500
Röntgenhoitaja asiantuntijana ja ammattialansa kehittäjänä
                                                 
Röntgenhoitaja ammatillisen toiminnan kehittäjänä 15      
           
                       
 
0001500000015000000000000150
Yhteiset valinnaiset opintokokonaisuudet 15 op
(Valitaan opintoja 15op)
                                                 
0000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6560601530353030303015151520151515151515151515150

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Opetussuunnitelma tarjoaa opiskelijalle oppijan polun, jolla voi edetä opinnoissaan joustavasti ja tehdä valintoja tutkintojen välisestä tai Metropolian yhteisestä opetustarjonnasta. Opetussuunnitelma palvelee tietolähteenä myös työelämää ja kansainvälisiä kumppaneita.
Opetustarjonta koostuu vähintään viiden opintopisteen (op) laajuisista opintojaksoista. Opinnoista 50 op on kaikille terveyspalveluiden tutkinto-ohjelmakokonaisuuden opiskelijoille yhteisiä ja loput tutkinnon omia opintoja. Monialaisuus oppimisessa toteutuu myös siten, että opiskelijalla on mahdollisuus 15 op laajuiseen Metropolian yhteiseen, valinnaiseen opintokokonaisuuteen, joka voi koostua yhdestä tai useammasta monialaisesta opintokokonaisuudesta, ja myös vapaasti valittavista opinnoista. Opetustarjonta on suunniteltu siten, että opiskelijalla on mahdollisuus opiskella 30 op lukukautta kohden.
Oppimisen lähtökohtana käytetään ammatillisesta käytännöstä nousevia tilanteita ja ongelmia, joihin etsitään näyttöön perustuvia ratkaisuja. Opetus toteutuu soveltuvin osin projektityöskentelynä, johon kuuluvat oman alan työelämää kehittävät hankkeet ja projektit. Osaaminen syvenee ja laajenee erilaisissa oppimista tukevissa oppimisympäristöissä, mm. Lääkehoidon ja Simulaatio-oppimisympäristöissä. Itsenäisen opiskelun oppimisympäristöt taas tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden harjaantua kliinisissä taidoissa. Opetusta on kehitetty lisäämällä digitaalisen oppimisen mahdollisuuksia. Oppimisessa opiskelija on oman oppimisensa vastuunkantaja. Opiskelijan osaamista arvioidaan opintojen aikana seuraavilla osaamisalueilla: ammatillinen tietoperusta, ammatillinen taito ja toiminta, eettisyys, yhteistyö ja kehittäminen. Opiskelija saa valmiudet jatkuvaan osaamisensa kehittämiseen ja jatko-opintoihin.
Röntgenhoitajatutkinnon alkuvaiheessa, ennen potilaiden kanssa työskentelyä, röntgenhoitajaopiskelija on tutustumisjaksolla työelämässä ja lisäksi hän harjoittelee perusröntgentutkimuksia ja säteilyturvallista työskentelyä simuloidussa oppimisympäristössä röntgentutkimusluokassa. Ammatillisen tieto - ja taitoperustan kartuttua opiskelija harjoittelee radiografia - ja sädehoitotyötä erilaisissa terveysalan kuvantamis -, sädehoito -, ja isotooppiyksiköissä. Harjoittelun osuus on 75 opintopistettä, laboraatioympäristöissä ja käytännön työelämässä.
Opetussuunnitelma vastaa tutkintovaatimuksia, työelämän osaamis- ja kehittämistarpeita sekä kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön vaatimuksia. Siinä korostuu opiskelijalähtöinen sekä oppimis- ja osaamisperustainen ajattelu. Osaamistavoitteet kertovat opiskelijalle, minkälaista osaamista häneltä edellytetään sekä auttavat häntä arvioimaan omaa oppimistaan. Osaamistavoitteet on määritelty työelämän ja ammattikorkeakoulun yhteistyönä ja ne kuvaavat työelämälle opiskelijan osaamisen ja valmiudet erilaisiin työtehtäviin. Osaamisperustainen opetussuunnitelma mahdollistaa opiskelijaliikkuvuuden korkeakoulujen sisällä ja välillä. Lisäksi se helpottaa aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (AHOT) sekä eri maissa suoritettujen tutkintojen vertailua.
Kansainvälisyys kuuluu jokaisen oppijan polkuun kansainvälisenä opiskelijavaihtona, harjoitteluna tai kotikansainvälisinä opintoina, kuten englannin- ja suomenkielisten tutkinto-ohjelmien yhteisinä opintoina tai avointen kansainvälisten verkkoympäristöjen opintoina.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Oppijan polun kehittäminen toteutettiin yhteiskehittelynä koulutusohjelman ammatillisen neuvottelukunnan muodostavien opiskelijoiden, työelämän kliinisen asiantuntijan ja opettajien kanssa. Yhteiskehittelyn tuloksena muodostettiin tulevaisuuden työelämää palveleva opetussuunnitelma.
Ammatillisen neuvottelukunnan mukaan Oppijan polku muodostaa selkeän ja ymmärrettävän kokonaisuuden röntgenhoitajan tutkinnon opinnoista. Neuvottelukunta pitää Oppijan polkua projekti- ja osaamisperustaisena sekä näyttöön perustuvana. Neuvottelukunta toteaa, että Oppijan polku on EU-kelpoinen ja mahdollistaa opiskelijoiden monialaisen opiskelun ja kansainvälisen liikkuvuuden. Oppijan polku vastaa hyvin työelämän tulevaisuuden vaatimuksiin.

Lisätiedot

Kopioitu opetussuunnitelmasta SXM17S1. Ei muutoksia.
Opetussuunnitelman vastuuhenkilö tutkintovastaava Päivi Blomqvist
Opetussuunnitelman ylläpitäjä koulutussuunnittelija Arja H. Moilanen

Osaamistavoitteet