OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Maahanmuuttajien valmentava koulutus > Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille > Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille, Tekniikan alan valmentavat opinnot

Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille, Tekniikan alan valmentavat opinnot

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1K 1S 1 2 3 4
Yhteiset opinnot
             
Valmiudet korkeakouluopintoihin 5
   
   
5500500
Alakohtaiset opinnot
(Valitaan opintoja 25 op)
             
Tekniikan alan valmentavat opinnot
             
Tekniikan alan suomi toisena kielenä 1 (B1) 5
 
   
Tekniikan alan suomi toisena kielenä 2 (B1) 5
 
   
Tekniikan alan suomi toisena kielenä 3 (B2) 5
 
   
Tekniikan alan matematiikan valmentavat opinnot 5
 
   
Tekniikan alan englannin kieli ja viestintä 5
 
   
2515107.57.555
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 3020107.512.555

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tekniikan alan valmentavat opinnot

Valmiudet korkeakouluopintoihin opetussuunnitelma VALME1119K on tehty yhteistyössä vuosina 2017-2019 toteutettavassa yhdeksän ammattikorkeakoulun yhteisessä Valmentavasta valmiiksi -hankkeessa. Metropolia Ammattikorkeakoulu tarjoaa opinnoista kaikissa polkuvaihtoehdoissa Valmiudet korkeakouluopintoihin -opintojakson sekä tekniikan polulla Tekniikan alan matematiikan valmentavat opinnot -opintojakson. Lisäksi Metropolia Ammattikorkeakoulu toimii hallinnollisena ammattikorkeakouluna sosiaali- ja terveysalan polun opiskelijoille.

Lisätietoa Valmentavasta valmiiksi -hankkeesta https://www.metropolia.fi/tutkimus-kehittaminen-ja-innovaatiot/hankkeet/valmentavasta-valmiiksi/

Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille

Valmentava koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisille henkilöille, joiden tavoitteena on hakea opiskelemaan ammattikorkeakouluun tai yliopistoon Suomessa. Edellytyksenä koulutukseen osallistumiselle on suomen kielen vähimmäistaitotaso B1 sekä hakukelpoisuus maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin valmentavaan koulutukseen*.

Koulutuksen kokonaislaajuus on 30 opintopistettä ja kesto 6 kuukautta. Koulutus koostuu yleisestä kaikille opiskelijoille yhteisestä opintojaksosta sekä eri ammattialoihin painottuvista moduuleista ja monialaisesta moduulista.

Koulutuksen sisällöissä painottuvat suomen kieli sekä ammattialakohtaiset tai yleiset korkeakouluopiskeluun valmentavat opinnot. Lisäksi koulutukseen sisältyy matematiikan ja englannin kielen opintoja. Kaikkien sisältöjen kohdalla korostuvat akateemiset taidot kuten opiskelu- ja digitaidot sekä suomalaisen korkeakouluopiskelun tuntemus.

Pedagogiset toimintatavat

Koulutus on mahdollista suorittaa joko lähi- tai verkko-opiskeluna. Kaikissa toteutuksissa on tärkeää opiskelijan aktiivisuus ja vastuunotto omasta oppimisesta.

Opetusta voidaan räätälöidä opiskelijan oman osaamisen ja tarpeiden mukaisesti esim. erilaisten moduulien, tasoryhmien sekä erilaisten pedagogisten toimintatapojen avulla. Suomen kielen opetus integroidaan vahvasti muihin opittaviin sisältöihin.

Koulutuksen pedagogiset toimintatavat perustuvat esim. yhteisöllisyyteen, aktivoiviin oppimis- ja opetusmenetelmiin ja työelämälähtöisyyteen. Lisäksi pyritään edistämään valmentavan koulutuksen opiskelijoiden integroitumista osaksi korkeakouluyhteisöä esim. mahdollistamalla tutustuminen tutkintokoulutuksen opetukseen.

Arviointi

Opiskelijan osaamista arvioidaan monipuolisesti eri arviointimenetelmien ja -kriteerien avulla. Arviointi on jatkuvaa ja oppimista tukevaa eikä se painotu ainoastaan opintojaksojen tai moduulien loppuun.

Arviointia tehdään eri näkökulmista: opettaja-, vertais- ja itsearviointi. Arviointi on osa opiskelijan ohjaamista, ja arvioinnin tavoitteena on, että opiskelija tiedostaa ja osaa arvioida omaa osaamistaan sekä tietää, miten kehittää sitä edelleen.

* Hakija on hakukelpoinen maahanmuuttajien valmentavaan koulutukseen, jos hän on suorittanut
•suomalaisen kansallisen lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
•International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
•Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB)
•Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
•suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon, tai niitä vastaavan tutkinnon
•ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
•ulkomaisen korkeakoulututkinnon

Jos hakija ei voi todistaa hakukelpoisuuttaan todistuksella, hänellä täytyy olla viranomaispäätös pakolaisstatuksesta (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella).

Valmentavan koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa valmiudet edetä korkeakouluopintoihin ja menestyä opinnoissaan. Koulutuksen tavoitteena on kehittää taitoja, joita tarvitaan ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opinnoissa sekä korkeakoulujen valintakokeissa.

Tärkeitä tavoitteita ovat esim.
• itseohjautuvuus ja vastuullisuus opinnoissa
• oman oppimisen ja opitun asian reflektointi
• oman mielipiteen ilmaiseminen ja kriittisyys
• korkeakoulujärjestelmän ja -toimintatapojen tuntemus
• yhteisöllisten toimintatapojen ja esim. ryhmätyötaitojen kehittyminen
• erilaisten lukutekniikkojen ja monilukutaidon kehittyminen
• erilaisten tekstityyppien tuntemus ja kyky ymmärtää ja laatia korkeakouluopiskelussa ja työelämässä tarvittavia tekstejä
• suomen kielen taidon kehittyminen taitotasolle B2
• peruslaskutoimitusten hallinta
• taito ymmärtää ja hyödyntää englanninkielistä materiaalia sekä kommunikoida englanniksi erilaisissa kirjallisissa ja suullisissa viestintätilanteissa