OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Ylempi AMK-tutkinto > Sosiaali- ja terveysalan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK) > Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (ylempi AMK)
Ylempi AMK-tutkinto

Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (ylempi AMK)

Syksy 2016

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta
                     
Tutkimustyön lähtökohdat, prosessit ja menetelmät 5
 
   
       
Projektitoiminta ja tutkimuksellinen kehittämistyö 5
 
   
     
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 30
301017.512.5107.5107.5555
Sosiaali- ja terveysalan johtamisen yhteiset opinnot
                     
Johtamisen perusta, teoriat ja strategia 5
 
   
       
Talousjohtamisen perusteet sosiaali- ja terveysalalla 5
   
     
   
Henkilöstöjohtamisen perusteet 5
 
   
       
Näyttöön perustuvan toiminnan johtaminen sosiaali- ja terveysalalla 5
 
   
       
Digitalisaatio sosiaali- ja terveysalalla 5
 
   
       
250205010102.52.500
Sosiaali- ja terveysalan johtamisen valinnaiset syventävät opinnot
(Valitaan opintoja 20op)
                     
Yritystoiminta sosiaali- ja terveysalalla
(Valitaan opintoja 10op)
                     
Yrittäjyys sosiaali- ja terveyspalveluissa 5
   
     
   
Yrityksen toiminnan ja talouden johtaminen 5  
   
       
Henkilöstöjohtaminen sosiaali- ja terveysalalla
(Valitaan opintoja 10op)
                     
Henkilöstövoimavarojen ja suorituksen johtaminen 5
   
     
   
Moninaisuuden johtaminen sosiaali- ja terveysalalla 5
   
     
   
Toiminnan johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla
(Valitaan opintoja 10op)
                     
Prosessit, laatu ja potilas - asiakasturvallisuus sosiaali- ja terveysalalla 5
   
     
   
Palvelujen kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla 5
   
     
   
Ensihoidon hallinnollisen ja operatiivisen johtamisen syventävät opinnot
(Valitaan opintoja 20op)
                     
Ensihoidon ajankohtaiset teemat 5
   
     
   
Ensihoidon operatiivinen johtaminen 5  
   
       
Turvallisuusjohtaminen 5  
   
       
Ensihoidon palvelutason määrittäminen ja varautuminen 5
   
     
   
Bioanalytiikan syventävät opinnot
(Valitaan opintoja 20op)
                     
Jatkuva laadun parantaminen kliinisessä laboratoriossa 5
 
   
       
Kliinisen laboratoriotyön asiantuntijuuden syventäminen 10
   
     
   
Laboratoriomenetelmät kehittyvässä kliinisessä laboratoriossa 5  
   
       
Radiografian syventävät opinnot
(Valitaan opintoja 20op)
                     
Laatujohtamisen ja turvallisuuskulttuurin kehittäminen 5
 
   
       
Kuvantamistutkimusten, hoitojen ja menettelytapojen kehittäminen kliinisessä radiografiassa 10
   
     
   
Potilaan hoidon ja turvallisuuden kehittäminen 5  
   
       
65251055255527.527.512.512.5
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5op)
                     
Ennakoiva osaamisen johtaminen 5  
   
       
Terveyden edistämisen ajankohtaiset teemat 5
   
     
   
Seksuaaliterveyden edistämisen ajankohtaiset teemat 5  
   
       
Tapahtuma- ja ilmiöpohjainen projekti 5
 
   
Terveysteknologian perusteet 5
   
     
   
Simulaatio-ohjaajakoulutus 10
 
 
   
22.512.5517.512.52.52.58.88.86.36.3
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 142.547.552.59047.52527.546.343.823.823.8

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Metropolia Ammattikorkeakoulusta ammattikorkeakoulututkintoon valmistuneen opiskelijan osaamista kuvataan kansallisen viitekehyksen (NQF, National Qualifications Framework) ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston Arene ry:n suositusten mukaisesti.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen yleisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus syventää teorian soveltamista käytäntöön, analyyttisia taitoja, projektin johtamisen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön osallistumisen taitoja sekä sosiaalisia taitoja. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää valmiuksia soveltaa tutkimustietoa ja hyödyntää soveltuvia tutkimus- ja kehittämistyön menetelmiä työelämän kehittämiseksi sekä valmiuksia itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. Tutkinto parantaa opiskelijan valmiuksia toimia nykyisissä ja tulevissa asiantuntija- ja johtotehtävissä tai yrittäjänä ja edistää hänen urakehitystään.

Tutkinto tuottaa työelämän kehittäjiä ja uudistajia, joilla on tarvittava tutkimus- ja kehittämisosaaminen. Opinnot rakentuvat Metropolian oppijan polun viitekehykseen, jossa keskeisiä ydinasioita ovat työelämälähtöinen osaaminen, kehittämis-, innovaatio- ja tutkimustoiminnan tutkiva oppiminen ja kehittäminen, kansainvälisyys, elinikäinen oppiminen ja monialaisuus. Opiskelijat edustavat työelämää ja heillä on vähintään kolmen vuoden työkokemus koulutuksen alkaessa. Opiskelijat hyödyntävät aiempaa asiantuntemustaan ja työelämäyhteyttään opintojen aikana sekä luovat asiantuntijaverkostoja opiskelijoiden, korkeakoulun omien ja ulkopuolisten kouluttajien sekä alumnien kautta. Opinnoissa opiskelijat kehittyvät itsearvioinnissa ja itsensä ja muiden johtamisessa sekä kansainvälisissä ja kansallisissa viestintä- ja vuorovaikutustaidoissa. Kansainvälisyys toteutuu esimerkiksi ulkomaalaisten vierailijaluentojen ja monialaisten kansainvälisten opintojen muodossa.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä tarvittavat teoreettiset tiedot vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä tai yrittäjänä toimimista varten. Opetuksessa painotetaan myös työelämässä vaadittavan hyvän viestintä- ja kielitaidon kehittymistä.

Ammatilliset suuntautumiset:

Sosiaali- ja terveysalan johtamisen ammatillisessa suuntautumisessa tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet sosiaali- ja terveysalan toiminnan johtamiseen, lähiesimiestyöhön sekä yrittäjyyteen. Opetuksessa yhteisinä teemoina ovat tutkimus-, kehittämis -ja innovaatiotoiminta ja sosiaali- ja terveysalan johtamisen yhteiset opinnot. Syventävien opintojen teemoina ovat yritystoiminta, henkilöstöjohtaminen sekä toiminnan johtaminen ja kehittäminen.

Ensihoitopalveluiden johtamisen ammatillisessa suuntautumisessa tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet johtaa ja kehittää ensihoidon palvelujärjestelmiä sekä toteuttaa ensihoidon palvelutason määrittelyä erilaisten sairastumis- ja onnettomuusriskien analysointien avulla. Lisäksi opiskelija saa valmiudet toimia erilaisissa ensihoidon asiantuntija- ja esimiestehtävissä sekä johtaa ensihoitopalvelun operatiivisia ja moniviranomaisyhteistyötilanteita.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Metropolia ammattikorkeakoulusta ammattikorkeakoulututkintoon valmistuneen opiskelijan osaamista kuvataan kansallisen viitekehyksen (NQF, National Qualifications Framework) ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston Arene ry:n suositusten mukaisesti. Opetussuunnitelma on kehitetty yhteistyössä työelämän, opiskelijoiden ja Metropolian Masters verkoston kanssa.

Opetussuunnitelmatyössä on huomioitu keskeisten työelämän ja sidosryhmien edustajien näkemykset tutkinto-ohjelmien tarpeista, työelämävastaavuudesta ja tulevaisuudesta.
Sosiaali- ja terveysalan johtaminen ylempää ammattikorkeakoulututkintoa kehitettäessä on huomioitu valtakunnalliset ja alueelliset sosiaali-ja terveydenhuollon strategiat. Tutkinto-ohjelmaa suunniteltaessa on kartoitettu sosiaali-ja terveysalan organisaatioiden ja toimijoiden näkökulmia tuevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon lähijohtamisen haasteisiin. Lisäksi suunnittelussa on hyödynnetty terveydenhuollon johtamisen kansallista ja kansainvälistä tutkimusta.

Tutkinto-ohjelman tavoitteena on vastata olemassa oleviin ja tulevaisuuden sosiaali- ja terveysalan kehittämis- ja johtamishaasteisiin. Parhaillaan on menossa suuri rakenteellinen muutosprosessi siitä, miten sosiaali- ja terveydenhuolto Suomessa kansallisesti ja alueellisesti järjestetään. Lisäksi uudistetaan paikallisia organisaatio- ja palvelurakenteita vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita. Organisaatioilta odotetaan tehokkuutta ja kustannusvaikuttavuutta. Työntekijöiden näkökulmasta olennaisia tekijöitä ovat autonomisuuden ja aloitteellisuuden sekä oppimisen mahdollisuudet työssä. Työyhteisöjen kehittämisessä keskeisiä asioita ovat moniammatillinen yhteistyö ja ongelmien ratkaisutaidot. Teknologian ja hoitomuotojen nopea kehittyminen tuovat jatkuvasti uusia oppimis- ja kehittämishaasteita työhön. Myös ympäristöön ja tuvallisuuteen liittyvät tekijät vaativat entistä enemmän suunnittelua ja kehittämistä. Tarvitaan myös osaajia, jotka kykenevät toimintayksikkötasolla kustannustietoiseen toiminnan johtamiseen.

Valittavissa syventävissä opinnoissa opiskelija syventää osaamistaan talouden johtamisen ja yrittäjyyden, työyhteisöjen kehittämiseen ja johtamiseen sekä toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen liittyvissä opinnoissa. Ensihoitopalveluiden johtamisen ammatillisessa suuntautumisessa opiskelija syventää osaamistaan ensihoidon hallinnolliseen ja operatiiviseen johtamiseen liittyvissä opinnoissa. Opinnäytetyön ja siihen valmentavien tutkimuksellisen kehittämistyön opintoja on uudistettu ja yhtenäistetty Metropolian ylempien ammattikorkeakoulutukintojen yhteistyönä.

Lisätiedot

Opetussuunnitelman muutokset:
- Opintorakenteet muutettu, yhteisiä syventäviä opintoja 25 op, vapaasti valittavia 5 op
- uusia opintokokonaisuuksia ja opintojaksoja

Osaamistavoitteet