OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Ylempi AMK-tutkinto > Mediatuottamisen tutkinto-ohjelma (YAMK) > Mediatuottaminen (ylempi AMK)
Ylempi AMK-tutkinto

Mediatuottaminen (ylempi AMK)

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Media-alan syventävät ammattiopinnot
                     
Mediapalveluiden suunnittelu ja kehittäminen 15
 
   
       
Johtaminen media-alalla 5
   
     
   
20015507.57.52.52.500
Tutkimus- ja kehittämistyö media-alalla
                     
Tutkimus- ja kehittämismenetemät 5
 
   
       
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 30
 
   
2015515152.52.57.57.57.57.5
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                     
00000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 4015202015101010107.57.5

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Digitalisoituminen ja verkkomedian kasvu on muuttanut ja muuttaa median toimintakenttää: mediamurros vaikuttaa niin sisällöntuotannon prosesseihin, ansaintalogiikoihin kuin työnkuviinkin. Mediatuottamisen tutkinto-ohjelmassa media-alan ammattilaiset voivat syventää osaamistaan digitaalisen median alueella. Mediatuottamisen opinnot antavat valmiuksia esimiestehtävissä tai vaativissa asiantuntijatehtävissä toimimiseen.

Mediatuottamisen opintojen keskeisiä sisältöalueita ovat:
* media-alan toimintakentän tuntemus: trendit ja tulevaisuudennäkymät, ansaintamallit ja arvoketjut
* mediapalveluiden konseptisuunnittelun ja kehittämisen johtaminen
* käyttäjäkeskeinen suunnittelu
* teknologiaympäristö, jakelukanavat, julkaisualustat ja tietojärjestelmät
* johtaminen ja esimiestyö media-alalla
* tutkiva kehittäminen.

Tavoitteena on, että opiskelijat pystyvät tarkastelemaan mediakentän tilaa ja tulevaisuutta analyyttisesti, soveltamaan teknisiä innovaatioita ja alan tutkimustietoa mediapalveluiden konseptointiin ja tuotteistamiseen sekä arvioimaan kehitettäviä mediapalveluja suhteessa markkinatilanteeseen.

Osaamisen kehittäminen mediatuottamisen tutkinto-ohjelmassa on työelämälähtöistä. Opiskelijoilla on koulutukseen tullessaan vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta, ja opintojen tavoitteena on kehittää osaamista, jota opiskelijat voivat suoraan hyödyntää omassa työssään tuotteiden, palveluiden, sisältöjen tai tuotantoprosessien kehittäjinä. Opinnäytetyönä toteutettava tutkimuksellinen kehittämishanke vastaa konkreettisen työelämän kehittämistarpeeseen. Opiskelijoiden valmiudet tutkivaan kehittämistyöhön kehittyvät tutkimus- ja kehittämismenetelmiin perehtymisen sekä opinnäytetyön toteutuksen kautta.

Mediatuottamisen tutkinto-ohjelma on perustaltaan monialainen: opiskelijaksi voi hakeutua monenlaisilla pohjakoulutuksilla ja opiskelijoiden työtehtävät median kentällä ovat vaihtelevia. Metropolian muut ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot tarjoavat lisäksi mahdollisuuksia monialaiseen osaamisen syventämiseen. Tutkinto-ohjelman tavoitteena on kehittää opiskelijoiden elinikäisen oppimisen valmiuksia niin, että työn ja prosessien analyyttinen kehittäminen tutkivalla otteella voi jatkua opintojen jälkeenkin. Itsensä johtamisen ja itsearvioinnin taitojen sekä viestintä- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen kiinnitetään opintojen aikana huomiota. Kansainvälisyys toteutuu opinnoissa esimerkiksi lyhyiden kv-vaihtojen ja vierailevien opettajien kautta.