OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Ylempi AMK-tutkinto > Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (YAMK) > Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (ylempi AMK), Digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntija
Ylempi AMK-tutkinto

Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (ylempi AMK), Digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntija

Syksy 2019

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 1 2 3 4
Tutkimus ja kehittämisopinnot
                           
Tutkimustyön lähtökohdat, prosessit ja menetelmät 5
 
     
           
Projektitoiminta ja tutkimuksellinen kehittämistyö 5
   
       
       
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 30
 
22.517.57.515107.52.557.57.55552.5
Muutosagenttina tulevaisuuden palveluissa
                           
Digitalisaatio ja toiminnan ohjaus sosiaali- ja terveysalalla 5
 
     
           
Asiakaslähtöisten palvelujen kehittäminen 5
   
       
       
Laatu- ja turvallisuusprosessien kehittäminen 5
   
       
       
Näyttöön perustuva toiminta ja tiedolla johtaminen 5
 
     
           
20010100055550000
Digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntija
                           
Asiakkaan ohjaaminen ja osallisuus digitaalisissa palveluissa 5                            
Asiantuntija toimintakulttuurin uudistajana 5                            
Digipedagogiikka asiantuntijatyössä 5                            
Terveysteknologia sosiaali- ja terveysalalla 5                            
Terveysteknologian projekti 5                            
00000000000000
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5op)
 
     
           
0500050000002.52.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 42.522.517.5251012.57.51012.512.5557.55

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (ylempi AMK)

Metropolia on jatkuvasti uudistuva monialainen oppimisyhteisö, joka kouluttaa korkealaatuisen, laaja-alaisen ja kansainvälisen ammattitaidon omaavaa ja haluttua työvoimaa koko elinaikaisen oppimisen kaarella. Osaaminen rakentuu yhteistoiminnallisesti ja työelämäläheisesti rikastavassa vuorovaikutuksessa. Digitaalisia, paikallisia ja kansainvälisiä oppimisympäristöjä hyödynnetään monipuolisesti. Jokaisen oppijan ainutlaatuisuutta ja arvokkuutta vaalitaan koko opintojen ajan. Opintojen aikana syntyy innovaatioita työelämän, asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeisiin. Metropolian avoin toimintatapa muuttaa ympäröivää yhteiskuntaa entistä paremmaksi paikaksi meille kaikille.

Metropolia ennakoi tulevaisuuden osaamistarpeita, ja toimii innostaen ja rohkaisten opiskelijoita aktiiviseen oman osaamisen kehittämiseen. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen yleisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus syventää teorian soveltamista käytäntöön, analyyttisia taitoja, projektin johtamisen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön osallistumisen taitoja sekä sosiaalisia taitoja.

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää valmiuksia soveltaa tutkimustietoa ja hyödyntää soveltuvia tutkimus- ja kehittämistyön menetelmiä työelämän kehittämiseksi sekä valmiuksia itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. Tutkinto parantaa opiskelijan valmiuksia toimia nykyisissä ja tulevissa asiantuntija- ja johtotehtävissä tai yrittäjänä ja edistää hänen urakehitystään. Tutkinto tuottaa työelämän kehittäjiä ja uudistajia, joilla on tarvittava tutkimus- ja kehittämisosaaminen.

Opinnot rakentuvat Metropolian oppijan polun viitekehykseen, jossa keskeisiä ydinasioita ovat työelämälähtöinen osaaminen, kehittämis-, innovaatio- ja tutkimustoiminnan tutkiva oppiminen ja kehittäminen, kansainvälisyys, elinikäinen oppiminen ja monialaisuus. Opiskelijat edustavat työelämää ja heillä on tutkintoa vastaavalta alalta vähintään kolmen vuoden työkokemus koulutuksen alkaessa. Opiskelijat hyödyntävät aiempaa asiantuntemustaan ja työelämäyhteyttään opintojen aikana sekä luovat asiantuntijaverkostoja opiskelijoiden, korkeakoulun omien ja ulkopuolisten kouluttajien sekä alumnien kautta. Opinnoissa opiskelijat kehittyvät itsearvioinnissa ja itsensä ja muiden johtamisessa sekä kansainvälisissä ja kansallisissa viestintä- ja vuorovaikutustaidoissa. Kansainvälisyys toteutuu esimerkiksi ulkomaalaisten vierailijaluentojen, kv-matkojen ja - vaihtojen sekä monialaisten kansainvälisten opintojen muodossa. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä tarvittavat teoreettiset tiedot vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä tai yrittäjänä toimimista varten. Opetuksessa painotetaan myös työelämässä vaadittavan hyvän viestintä- ja kielitaidon kehittymistä.

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa kliinisiä asiantuntijoita, jotka osaavat toimia erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijatehtävissä. Tavoitteena on, että koulutus mahdollistaa opiskelijoiden syventää ja kehittää oman substanssialan asiantuntemusta ja kehittää osaamistaan, uudistaa ja kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa. Kliininen asiantuntijuus sosiaali- ja terveyspalveluissa tutkinto-ohjelma antaa valmiuksia sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen, asiakkaiden ohjaukseen ja osallisuuteen uudenlaisissa palveluratkaisuissa sekä terveysteknologian tuomiin mahdollisuuksiin asiantuntijatyössä. Koulutus antaa valmiudet toimia asiantuntijatehtävissä uudenlaisten sote-palveluiden suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Digitaalisten palveluiden asiantuntijan suuntautumisvaihtoehto antaa valmiuksia digitaalisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen, asiakkaiden ohjaukseen ja osallisuuteen uudenlaisissa palveluratkaisuissa sekä terveysteknologian tuomiin mahdollisuuksiin asiantuntijatyössä. Koulutus antaa valmiudet toimia asiantuntijatehtävissä uudenlaisten sote-palveluiden suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa

Palliatiivisen hoitotyön asiantuntijan suuntautumisvaihto antaa valmiuksia toimia itsenäisesti kliinistä erityisosaamista vaativissa laajennetuissa asiantuntijatehtävissä sekä palliatiivisen hoidon kehittäjänä erilaisissa toimintaympäristöissä ja hoidon eri tasoilla (ks. STM 2009 Hoitotyön asiantuntijuustoimintamalli). Kliininen asiantuntija (ylempi AMK) - palliatiivisen hoitotyön asiantuntijuus – koulutuksessa saavutettava hoitotyön osaaminen vastaa tasoltaan kansainvälistä laajavastuisen asiantuntijan (Nurse Practitioner, Advanced Practice Nurse, Advanced Clinical Practitioner) osaamistavoitteita.

Digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntija

Digitaalisten palveluiden asiantuntijan suuntautumisvaihtoehto antaa valmiuksia digitaalisten
sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen, asiakkaiden ohjaukseen ja osallisuuteen uudenlaisissa
palveluratkaisuissa sekä terveysteknologian tuomiin mahdollisuuksiin asiantuntijatyössä. Koulutus
antaa valmiudet toimia asiantuntijatehtävissä uudenlaisten sote-palveluiden suunnittelussa,
toteutuksessa ja arvioinnissa

Opinnot on jäsennetty rakenteellisesti neljään kokonaisuuteen, joita ovat 1) kliinisen asiantuntijuuden yhteiset opinnot, 2) syventävät opinnot, 3) opinnäytetyö ja 4) vapaasti valittavat opinnot.