OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Ylempi AMK-tutkinto > Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma > Terveyden edistäminen (ylempi AMK)
Ylempi AMK-tutkinto

Terveyden edistäminen (ylempi AMK)

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 1 2 3 4
Tutkimus ja kehittämisopinnot
                           
Tutkimustyön lähtökohdat, prosessit ja menetelmät 5
 
     
           
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 30
 
Projektitoiminta ja tutkimuksellinen kehittämistyö 5
   
       
       
22.517.57.515107.52.557.57.55552.5
Terveyden edistämisen syventävät asiantuntijuusopinnot
                           
Terveyden edistämisen lähtökohdat ja toiminnan rakenteet yhteiskunnassa 10
 
     
           
Terveyden edistämisen suunnittelu, toteutus ja arviointi 1 10
 
     
           
Terveyden edistämisen suunnittelu, toteutus ja arviointi 2 10
   
       
       
Verkostoyhteistyö ja kehittämistyön johtaminen 5  
   
         
   
Terveysviestintä 5  
   
         
   
301020101001010555500
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
 
   
         
   
0100010000005500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 52.537.527.525307.512.51512.512.5151552.5

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tutkinto on tarkoitettu työelämässä oleville korkeakoulututkinnon suorittaneille, jotka haluavat syventää tai suunnata osaamistaan väestön terveyden edistämiseen ja sen johtamiseen. Ylempi korkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden työtehtäviin, sekä mahdollisuuden jatko-opintoihin, kuin yliopistoissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Terveyden edistäminen (ylempi AMK) tutkinto-ohjelma on tarkoitettu sosiaali- tai terveysalan tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille, joilla on vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta.

Terveyden edistämisen opinnot profiloituvat kehittämään terveyden edistämisen asiantuntijuutta kansainvälisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen osaamisen kriteerien sekä kansallisten uudistusten, strategioiden ja osaamistarpeiden suuntaisesti. Opinnot ovat laajuudeltaan 90 op ja ne on mahdollista suorittaa työn ohella. Tutkintoon kuuluvat Terveyden edistämisen asiantuntijuusopinnot (40 op), vapaasti valittavat opinnot (10 op) sekä tutkimus- ja kehittämisopinnot (40 op) joihin sisältyy opinnäytetyö. Yksi opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelija työtä. Lähiopetuksen kesto on 1,5 - 2 vuotta, ja lukukaudessa on 3-6 lähiopetuspäivää kuukaudessa. Opiskelu sisältää mm. tiedonhakua ja itsenäistä työskentelyä, kirjallisia tehtäviä, oman toiminnan ja oppimisen reflektointia, opiskelua verkkoympäristössä, pienryhmätyöskentelyä ja vertaisarviointia sekä seminaari- ja projektityöskentelyä.

Koulutuksesta valmistuneiden työprofiilit

Tutkinnon suorittaminen antaa valmiuden toimia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen asiantuntijuutta edellyttävissä kehittämis- ja johtamistehtävissä yhteisö- ja organisaatio- sekä kunta- ja maakuntatasoilla. Tulevaisuudessa väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntien ja sote-alueiden yhteinen tehtävä. Ennaltaehkäisevän terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä edistävän toiminnan kehittäminen ja johtaminen toteutuu hallinnonalat ylittävänä monilaisena yhteistyönä.

Koulutus antaa valmiudet terveyden edistämisen laaja-alaisiin ja vaativiin asiantuntijatehtäviin, kuten näyttöön perustuvaan terveyden edistämisen suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen, monialaiseen verkostoyhteistyöhön sekä koordinointiin ja johtamiseen. Tutkinnosta valmistuneet ovat kriittisiä, kehittämisorientoituneita asiantuntijoita ja he voivat toimia erilaisissa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tehtävissä julkisissa, yksityisissä tai kolmannen sektorin organisaatiossa tai yrittäjänä.