OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Ylempi AMK-tutkinto > Sosiaalialan koulutusohjelma. > Sosiaalialan koulutusohjelma
Ylempi AMK-tutkinto

Sosiaalialan koulutusohjelma

Syksy 2012

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 1 2 3 4
Sosiaalialan asiantuntijuus
()
                           
Muuttuva sosiaalinen todellisuus ja arvot 10
 
   
       
Lasten, nuorten ja perheiden sosiaalisen hyvinvoinnin asiantuntijuus 10
 
   
       
Ehkäisevä ja varhainen tuki 5  
   
         
   
Lastensuojelu 5  
   
         
   
Monialainen varhaiskasvatus 5  
   
         
   
Muu sosiaalialan asiantuntijuusalue 5  
   
         
   
202010102005555101000
Sosiaalialan johtaminen ja kehittäminen
()
                           
Asiakaspalvelun ja työyhteisön johtaminen sekä kehittäminen 10
 
   
       
Työyhteisön johtaminen ja lähijohtajuus 5  
   
         
   
Asiakaspalvelujen ja -prosessien johtaminen ja kehittäminen 5  
   
         
   
Palveluliiketoiminnan johtaminen 5  
   
         
   
1015551502.52.52.52.57.57.500
Tutkimuksellinen kehittämisosaaminen
()
                           
Teoria, hankkeen ideointi ja suunnittelu 5
 
     
           
Strategiset ja menetelmälliset vaihtoehdot hankkeen toteuttamiselle 5
   
       
       
Johtopäätökset, tulkinta, arviointi ja raportointi 5  
   
         
   
10555502.52.52.52.52.52.500
Vapaasti valittavat opinnot
()
                           
Vapaasti valittavat opinnot 5  
   
         
   
05005000002.52.500
Opinnäytetyö
                           
Opinnäytetyön idea ja aihe 10
 
     
           
Opinnäytetyön suunnitelma 10
   
       
       
Opinnäytetyön raportti 10  
   
         
   
2010101010055555500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 605530305501515151527.527.500

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Sosionomi (ylempi AMK)Sosiaalialan koulutusohjelma

Tutkintojen taso
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Suoritettavat tutkinnot
Sosionomi (ylempi AMK)

Erityispääsyvaatimukset
Hakukelpoisia ovat jonkin seuraavista tutkinnoista suorittaneet:
* geronomi (AMK),
* sosionomi (AMK)

AHOTin erityisperiaatteet
Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset
Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö >>

Tutkinnon profiili
Katso tutkinnon yleinen kuvaus koulutusohjelman internet-sivuilta:
http://www.metropolia.fi/haku/koulutustarjonta-aikuiset-sosiaali-ja-terveysala/sosiaaliala-yamk/

Keskeiset oppimistulokset
Keskeiset oppimistulokset on kuvattu opetussuunnitelmassa.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit
Sosiaalialan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tavoitteena on kouluttaa ammattilaisia, jotka kykenevät toimimaan sosiaalialan perus- ja erityispalvelujen kehittämisen ja asiakastyön johtamisen tehtävissä sekä erityisalansa erityisasiantuntijoina. Tutkinnon tuottama osaaminen muodostuu sosiaalialan asiantuntijuus-, johtamis- sekä tutkimus- ja kehittämisosaamisesta. Tutkinto profiloituu lasten, nuorten ja perheiden sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen asiakkaita vahvistavassa ja kumppanuusperusteisessa sosiaalialan työssä.

Pääsy jatko-opintoihin
-

Tutkinnon rakennetaulukko
Tutkinnon rakennetaulukko ja opintopisteet >>Siirry ajoitussuunnitelmaan
Sosiaalialan ylemmän ammattikorkeakoulututkintoon voidaan ottaa sosionomi (AMK) ja geronomi (AMK) tutkinnon suorittaneet. Opinnot ovat laajuudeltaan 90 op ja ne on mahdollista suorittaa työn ohella. Opinnoista syventäviä ammattiopintoja on 55 op (45 op yhteisiä ja 10 op valinnaisia syventäviä), opinnäytetyö on 30 op ja täysin vapaasti valittavat opinnot on 5 op. Lähiopetus toteutuu pääosin kolmena lukukautena. Opiskelujen kokonaiskesto on noin 1,5–2 vuotta.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt
Opintosuoritusten ja arvioinnin kriteerit löytyvät kurssisuunnitelmien kohdalta. Kurssin opettaja on vastuussa arvioinnista. Opiskelijoille kerrotaan kurssin alussa kurssin suoritustavoista ja arvioinnista.

Valmistumisen vaatimukset
Opintojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen
Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon sisältyy esimerkiksi työelämälähtöisiä tehtäviä, verkko-opetusta, opinto- ja kirjallisuuspiirejä, seminaareja ja alan asiantuntijoiden luentoja. Lähiopetuspäiviä on keskimäärin 2-3 päivää kuukaudessa. Opinnot voi toteuttaa työn ohessa ja ne kestävät keskimäärin 2 vuotta.

Koulutusohjelman päällikkö
Kehityspäällikkö Anne Rahikka
PL 4032
00079 METROPOLIA
etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi