OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Ylempi AMK-tutkinto > Sosiaalialan koulutusohjelma. > Sosiaalialan koulutusohjelma (ylempi AMK)
Ylempi AMK-tutkinto

Sosiaalialan koulutusohjelma (ylempi AMK)

Syksy 2009

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Sosiaalialan asiantuntijuus
                     
Lapsi-, nuoriso- ja perhetyön aikalaiskeskustelu ja viimeaikainen tutkimus 5
 
   
         
Lapsi- nuoriso- ja perhetyön hyvät käytännöt 5
   
     
     
Moraali ja oikeudenmukaisuus 3  
   
       
 
Verkostoituva työote lapsi-, nuoriso- ja perhetyössä 3
   
     
     
133583508030
Sosiaalialan johtaminen ja kehittäminen
                     
Ennakoiva kehittäminen 3
 
   
         
Kestävän kehityksen työyhteisö 5
   
     
     
Tuloksekas johtaminen 5  
   
       
 
Uudistunut lainsäädäntö sosiaalialan työssä 5
 
   
         
135855805050
Tutkimus- ja kehittämisopinnot
                     
Suomen kieli ja viestintä 1
 
   
         
Kriittinen ajattelu ja tutkimus-ja kehittämistyö 5
 
   
         
Tutkimusmenetelmät ja tieteellinen raportointi 5
   
     
     
Analyysityöpajat 3  
   
       
 
Vieras kieli, englanti 1  
   
       
 
114654605040
Seminaarityöskentely
                     
Seminaari I 2
 
   
         
Seminaari II 2
   
     
     
Seminaari III 2  
   
       
 
42222202020
Opinäytetyö
                     
Opinnäytetyö 30
 
 
 
2010101010100100100
Vapaastivalittavat opinnot
                     
Vapaasti valittavat opinnot 5  
   
       
 
05005000050
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6129313029310300290

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot on tarkoitettu ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille, joilla on vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle:

- työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot asianomaiselta alalta sekä tarvittavat teoreettiset tiedot asianomaisen alan vaativissa asiantuntijatehtävissä toimimista varten

- syvällinen kuva asianomaisesta alasta, asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä valmius asianomaisen alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityksen seuraamiseen ja erittelyyn

- valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman alan ammattitaidon kehittämiseen

- työelämässä vaadittava hyvä viestintä- ja kielitaito

- kansainvälisen vuorovaikutuksen ja ammatillisen toiminnan edellyttämät valmiudet

Sosiaalialan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon koulutusohjelmassa keskitytään laaja-alaisesti lapsi-, nuoriso- ja perhetyön edellyttämän osaamisen kehittämiseen siten, että sosiaalialan keskeiset toimintaperiaatteet; eettisyys, osallisuus ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen toteutuisivat. Tutkinnon tuottama osaaminen (kompetenssit) on luokiteltu seitsemään alakategoriaan:

- sosiaalialan eettinen osaaminen
- asiakastyön ja työmenetelmien kehittämisosaaminen
- sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen
- yhteiskunnallinen analyysitaito
- yhteisöllinen osaaminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen
- reflektiivinen kehittämis- ja johtamisosaaminen
- tutkimus- ja kehittämisosaaminen

Opinnot ovat laajuudeltaan 90 op. Opinnot on mahdollista suorittaa monimuoto-opiskeluna työn ohella noin puolessatoista vuodessa.
Tutkintonimike on sosionomi (ylempi AMK)