OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Erikoistumisopinnot > Psykomotoriikka toimintakyvyn tukena

Psykomotoriikka toimintakyvyn tukena

2012

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1 2
Orientoivat opinnot
       
Oppimisprosessia tukevat opinnot 3
110.50.5
Ydinopinnot
       
Psykomotoriikan teoreettiset perusteet ja tavoitteet toimintakyvyn tukemisen lähtökohtana 3
Ihmisen kokonaisvaltaisen kehityksen ja toimintakyvyn edistäminen psykomotoriikan näkökulmasta 3
Psykomotorisen toiminnan sisältö, soveltaminen ja arviointi 6
4422
Valinnaiset opinnot
()
       
Valinnaiset opinnot 3        
0000
Kehittämistyö
       
Työelämän kehittämistarpeiden tunnistaminen ja analysointi 3
Kehittämistyön toteutus ja koettelu työelämässä 6
Kehittämistyön arviointi ja julkistaminen 3
4422
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 994.54.5

Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Erikoistumisopinnoissa "Psykomotoriikka toimintakyvyn tukena" psykomotoriikalla ymmärretään psyykkisten ja motoristen toimintojen kiinteää yhteyttä liittyen havaintoon, liikkumiseen ja ympäristössä toimimiseen. Psykomotoriikkaa voidaan kuvata näkemyksenä ihmisen kehityksestä ja sen edistämisestä käyttäen liikuntaa kehitysprosessin käynnistäjänä ja tukena. Liikuntaa ei tarkastella urheilullisista tai suorituskeskeisistä eikä vain kehon harjoittamisen näkökulmista. Liikunta ja liikkuminen ovat kaiken ikäisten ihmisten toimintakyvyn edellytyksiä ja olennaisia osia. Erikoistumisopinnoissa psykomotoriikkaa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti eri-ikäisten ihmisten kehityksen ja toiminnan lähtökohdista. Opinnoissa perehdytään psykomotoriikan lähestymistapaan, johon sisältyy useita eri menetelmiä sekä psykomotorisen harjoitteluun kasvatuksen ja/tai terapian alueella.

Psykomotoriikka tarjoaa lähtökohdan terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen. Tutkimusten mukaan erilaisten ryhmien kanssa toteutettu psykomotorinen harjoittelu ei tue vain fyysismotorista toimintakykyä, vaan sillä on keskeinen ja tärkeä merkitys myös psyykkisen, sosiaalisen ja kognitiivisen alueen toimintoihin edistäen ja tukien yksilön psykososiaalista aktivointia.

Elinympäristön ja elämäntapojen muutokset ovat johtaneet fyysinen aktiivisuuden ja motoristen toimintojen vähenemiseen. Psyykkinen pahoinvointi ja mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet. Aikuisväestöllä masentuneisuus ja muut mielenterveysongelmat ovat tällä hetkellä suurin syy työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen. Koko väestön ylipaino on lisääntynyt merkittävästi viime vuosien aikana. Vanhusten osuus väestöstä on kasvanut ja on tärkeää pitää yllä vanhuksen toimintakykyä ja tukea hänen itsenäistä selviytymistään. Erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä lisääntyy kaiken aikaa. Selvitysten mukaan erityisesti lasten ja nuorten tunne-elämän häiriöt ja sopeutumisvaikeudet ovat lisääntyneet. Edellä mainitut seikat antavat sosiaali-, terveys-. kasvatus- ja liikunta-alalla työskenteleville ammattihenkilöille haasteita kehittää ja toteuttaa uudenlaisia toimintatapoja, jotka tukevat ja edistävät yksilön terveyttä ja toimintakykyä sekä voimavaroja.

Näissä erikoistumisopinnoissa opiskelija oman ammattitaustansa mukaan suuntautuu joko kasvatuksen tai terapian alueelle opintoihin liittyvien oppimistehtävien ja kehittämistyön puitteissa. Opinnoissa korostuu moniammatillisuuden mahdollistama toiminta sekä verkottuminen.

Opintojen tavoitteena on, että opiskelija
- osaa psykomotoriikan lähestymistapaa käyttäen kehittää ja soveltaa uudenlaisia toimintatapoja ja työmenetelmiä
- kykenee perustelemaan toimintaansa teoreettisista lähtökohdista ja omaa valmiudet tavoitteelliseen moniammatilliseen yhteistyöhön
- vahvistaa koulutusprosessin aikana omaa persoonallista työotettaan työskennellä yksilön ja hänen läheistensä terveyden ja toimintakyvyn edistämiseksi
- tuntee muuttuvan yhteiskunnan, elinympäristön ja elämäntapojen tarpeet ja muutokset sekä osaa vastata muutoksien mukanaan tuomiin haasteisiin edistäen ja tukien kokonaisvaltaisesti yksilön toimintakykyä.
- koulutuksen suoritettuaan saa mahdollisuuden hakeutua jatko-opintoihin alan eurooppalaisiin korkeakouluihin.