OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Erikoistumisopinnot > Terveysalan erikoistumisopinnot: Vierianalytiikan erikoistumisopinnot

Terveysalan erikoistumisopinnot: Vierianalytiikan erikoistumisopinnot

Syksy 2012

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 1S 1K 1 2 3 4
Orientoivat opinnot
             
Orientoivat opinnot 3
31.51.50.80.80.80.8
Ydinopinnot
             
Vierianalytiikka potilaan hoidossa 3
Vierianalytiikan menetelmät 4
Vierianalytiikan laadunohjaus 4
Ohjaus ja opetus moniammatillisessa vierianalytiikkatoiminnassa 4
157.57.53.83.83.83.8
Kehittämistyö
             
Työelämän kehittämistarpeiden tunnistaminen ja analysointi 4
Kehittämistyön toteutus ja koettelu työelämässä 4
Kehittämistyön arviointi ja julkistaminen 4
12663333
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 3015157.67.67.67.6

Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on syventää ja laajentaa bioanalyytikoiden ja laboratoriohoitajien ammattitaitoa vierianalytiikan alueella sekä lisätä valmiuksia toimia vierianalytiikan asiantuntijana, yhdyshenkilönä ja koordinoijana muuttuvassa terveydenhuollossa.

Erikoistumisopinnot koostuvat orientoivista opinnoista (3 op), erikoistumisopintokohtaisista ydinopinnoista (15 op) ja kehittämistyöstä (12 op). Opinnot käynnistyvät orientoivilla opinnoilla, joissa opiskelijat saavat valmiuksia henkilökohtaisen opetussuunnitelman rakentamiseen ja verkkoon työskentely-ympäristönä. Ydinopinnoissa paneudutaan erikoistumisopintojen ydinalueisiin teoreettisten lähestymistapojen, uusimpien tutkimustulosten sekä työelämästä ja opiskelijaryhmästä nousevan kokemuksen ja käytännön tiedon avulla. Osaaminen yhdistyy ja konkretisoituu työelämään suuntautuvassa kehittämishankkeessa, joka etenee koko opintojen ajan.
Vierianalytiikan erikoistumisopintojen suunnittelun lähtökohtana on vieritestien lisääntynyt käyttö. Ne ovat yksi nopeimmin kasvava diagnostiikan alue, sillä teknologinen kehitys tuo markkinoille entistä herkempiä testejä. Lisäksi laboratoriotoiminnan keskittäminen on lisännyt vierinalytiikan käyttöä. Vierianalytiikalla (point-of-care testing, near patient testing, bedside testing) tarkoitetaan laboratoriotutkimuksia, jotka tehdään lähellä potilasta terveydenhuoltoyksiköissä (terveysasemilla, työterveyshuollossa, sairaaloiden poliklinikoilla, vuodeosastoilla, teho-osastoilla, leikkaussaleissa) sekä potilaan kotona. Vieritestejä tekee pääsääntöisesti muu kuin laboratorioalan koulutuksen saanut terveydenhuoltohenkilöstö.

Vierianalytiikan erikoistumisopintojen suunnittelun lähtökohtana on vieritestien lisääntynyt käyttö. Ne ovat yksi nopeimmin kasvava diagnostiikan alue, sillä teknologinen kehitys tuo markkinoille entistä herkempiä testejä. Lisäksi laboratoriotoiminnan keskittäminen on lisännyt vierinalytiikan käyttöä. Vierianalytiikalla (point-of-care testing, near patient testing, bedside testing) tarkoitetaan laboratoriotutkimuksia, jotka tehdään lähellä potilasta terveydenhuoltoyksiköissä (terveysasemilla, työterveyshuollossa, sairaaloiden poliklinikoilla, vuodeosastoilla, teho-osastoilla, leikkaussaleissa) sekä potilaan kotona. Vieritestejä tekee pääsääntöisesti muu kuin laboratorioalan koulutuksen saanut terveydenhuoltohenkilöstö.

Toimipaikkakohtaisesti vieritestauksen tukiprosessit on järjestetty eri tavoin. Monissa sairaanhoitopiireissä toimii vieritestauksen asiantuntijatyöryhmä, joka sopii periaatteet vieritestauksen järjestämiseksi alueella. Bioanalyytikot/laboratoriohoitajat voivat olla mukana asiantuntijatyöryhmien työskentelyssä ja he työskentelevät vieritestauksen koordinaattoreina tai vastuuhenkilöinä. Tällöin tehtävänä on huolehtia vieritestauksen preanalyyttisestä, analyyttisestä ja postanalyyttisestä laadusta yhdessä testauksia tekevän henkilöstön kanssa. Vierianalytiikan erikoistumisopinnot tarjoavat bioanalyytikoille/laboratoriohoitajille mahdollisuuden syventää ja laajentaa omaa osaamistaan vierianalytiikan alueella ja lisätä valmiuksia toimia vierianalytiikan asiantuntijana, yhdyshenkilönä ja koordinoijana muuttuvassa terveydenhuollossa.

Tavoitteena on, että koulutuksen suoritettuaan bioanalyytikko/laboratoriohoitaja
- Arvioi terveydenhuollossa ja laboratoriotoiminnassa tapahtuvien muutosten merkitystä vierianalytiikassa
- Kehittää vierianalytiikan käyttöä terveydenhuollossa
- Käyttää ja arvioi vierianalytiikan menetelmiä kliinisen laboratoriotyön prosessin mukaisesti
- Vastaa osaltaan vierianalytiikan laadunohjauksesta
- Kykenee näyttöön perustuvaan toimintaan vierianalytiikassa ja edistää sen mukaista toimintaa työyhteisössään
- Arvioi vierianalytiikan opetus-, ohjaus- ja konsultointitarpeita sekä järjestää opetus- ja ohjaustilanteita
- Toimii vierianalytiikan asiantuntijana ja koordinoijana moniammatillisessa työyhteisössä