OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Erikoistumisopinnot > Terveysalan erikoistumisopinnot: Diabeteksen ehkäisy ja hoito

Terveysalan erikoistumisopinnot: Diabeteksen ehkäisy ja hoito

Syksy 2012

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 1S 1K 1 2 3 4
Opiskeluosaamisen kehittyminen
             
Opiskeluosaamisen kehittyminen 3
31.51.50.80.80.80.8
Diabeteshoitotyön ydinosaaminen
             
Diabetes sairautena 3
 
   
Diabeetikon omahoito ja omahoidon tukemisessa kehittyminen 14
Diabeteksen ehkäisy ja elämäntapaohjaus 3
 
   
2010105555
Diabeteshoitotyön kehittäminen
             
Työelämän kehittämistarpeiden tunnistaminen ja analysointi 2
Kehittämistyön toteutus ja soveltaminen työelämässä 3
Kehittämistyön arviointi ja tulosten julkistaminen 2
73.53.51.81.81.81.8
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 3015157.67.67.67.6

Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Diabetes on keskeinen kansantauti Suomessa. Diabetes on yksi nopeimmin lisääntyvistä kansansairauksista. Sitä sairastaa noin10 % suomalaisesta aikuisväestöstä. Diabetesbarometrin 2009 mukaan hoidossa olevia diabetesta sairastavia henkilöitä oli vuonna 2007 lähes 300 000. Valtaosa eli noin 85 % heistä sairastaa tyypin 2 diabetesta ja 15 % tyypin 1 (insuliiniriippuvaista) diabetesta. (Sund & Koski 2009.)Kuitenkin diabetesta sairastavien suomalaisten määrä saattaa nykyisin olla noin 500 000 – jopa lähemmäs 600 000. Diabeteksen ennaltaehkäisy ja jo sairastuneiden terveyden edistäminen ja ohjaus vaatii vahvaa hoitotyön ja omahoidon ohjaamisen asiantuntijuutta.

Opintojen aikana opiskelija perehtyy diabeteksen eri tautityyppeihin ja niiden taustalla oleviin tekijöihin sekä syventää tietojaan diabeteksen aiheuttamista patofysiologisista muutoksista ja niiden aiheuttamista lisäsairauksista. Tämän lisäksi opiskelija paneutuu diabeteksen hoidon tavoitteisiin, periaatteisiin sekä hoidon organisointiin. Opiskelija perehtyy diabeetikon omahoidon osa-alueisiin; lääkehoito, ravitsemus ja liikunta eri tautityypeissä, elämäntilanteissa sekä tutkimusten ja toimenpiteiden aikana. Opintojen aikana opiskelija perehtyy myös omahoidon tukemisen sekä hoidonohjauksen sisältöön ja menetelmiin ja analysoi, arvioi ja kehittää omia ohjaustaitojaan. Huomio kiinnitetään myös potilasturvallisuuteen. Opiskelija perehtyy diabetekseen liittyviin riskitekijöihin, niiden seulontamenetelmiin ja sairastumisen ennaltaehkäisyyn. Painonhallintaohjaukseen perehdytään sekä monisairaan potilaan hoitomalliin. Elämäntapaohjaustilanteen järjestäminen. Opinnoissa perehdytään myös tutkimus- ja kehittämismenetelmiin sekä projektityöskentelyyn. Opiskelija tekee kehittämistehtävän liittyen omaan työhönsä, jossa hän harjoittelee projektityöskentelyä.
Opintojen aikana opiskelija verkottuu ja oppii hyödyntämään yhteistyöverkkoja monipuolisesti myös opinto-jensa jälkeen.
Opintojen sisällöt on valittu siten, että ne kohdistuvat työelämässä tunnistettuihin osaamistarpeisiin ja täydentävät alan perustutkintojen sisältöjä.

Opiskelu toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa lähi-, etä- ja verkko-opiskelu vuorottelevat. Opiskelulle on tyypillistä projektimainen työskentely ja kehittäminen, jossa yhdistyvät yksilöllinen ja yhteisöllinen toiminta. Opetusjärjestelyillä ja oppimisen ohjauksella mahdollistetaan opiskelu työn ohella. Keskeistä on kokemusten jakaminen oppijayhteisössä sekä myönteisen opiskeluilmapiirin rakentaminen ja sitä kautta kaikkien osapuolten oppiminen.