OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Erikoistumisopinnot > Haavahoito

Haavahoito

Kevät 2012

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 1K 1 2
Orientoivat opinnot
       
Orientoivat opinnot 3        
0000
Ydinopinnot
       
Haavan syntymekanismeja ja paranemisprosessiin liittyviä tekijöitä 3        
Haavan paranemiseen vaikuttavia tekijöitä ja haavan paikallishoito 3        
Haavahoidon erityiskysmyksiä ja kivun hoito 3        
Moniammatillinen yhteistyö haavapotilaan ja omaisen ohjauksessa 3        
0000
Valinnaiset opinnot
       
Valinnaiset opinnot 3        
0000
Kehittämistyö
       
Työelämän kehittämistarpeiden tunnistaminen ja analysointi 4        
Kehittämistyön toteutus ja koettelu työelämässä 4        
Kehittämistyön arviointi ja tulosten julkistaminen 4        
0000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 0000

Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Haavanhoito erikoistumisopinnot koostuvat oppimisprosessia tukevista opinnoista (3 op), ydinopinnoista (12 op), valinnaisista opinnoista (3 op) ja kehittämistyöstä (12 op).

Opinnot käynnistyvät oppimisprosessia tukevilla opinnoilla (3 op, joissa opiskelijat saavat valmiuksia henkilökohtaisen opetussuunnitelman rakentamiseen. Tavoitteena on ohjata opiskelijaa analysoimaan ja arvioimaan omaa ammatillista kehittymistarvetta ja paikantaa itsensä ammatilliseen urakehityksen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Opintojakso ohjaa opiskelijaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) ja portfolion laatimiseen, toteuttamiseen ja toteutumisen arviointiin.

Ydinopinnoissa (12 op)paneudutaan haavanhoidon ydinalueisiin teoreettisten lähestymistapojen, uusimpien tutkimustulosten sekä työelämästä ja opiskelijaryhmästä nousevan kokemuksen ja käytännön tiedon avulla. Tavoitteena on, että opiskelija perehtyy uusimpiin haavanhoidon käytänteisiin ja harjaantuu haavanhoidon luokitteluun, arviointiin ja dokumentointiin. Opiskelija kehittyy haavanhoidon ammatillisessa asiantuntijuudessaan, kehittää osaamistaan yhteisöllisenä toimijana ja pystyy osaltaan kehittämään työelämää ja vastaamaan ammatillisesti sen tuomiin haasteisiin. Haavanhoito opintojen tuoma hyöty on opiskelijan ammatillisen osaamisen vahvistumista, työpaikalle siirtyvää osaamista ja kehittävää ammattikäytäntöä.

Valinnaisilla opinnoilla (3 op)opiskelija täydentää osaamistarpeitaan yksilöllisesti. Valinnaisissa opinnoissa opiskelija ottaa huomioon, miten opinnot integroituvat kehittämistyöhön tai muihin opintoihin ja tukevat hänen ammatillista kasvuaan. Opiskelija voi valita myös oman suoritustavan, jolloin opintojen tulee syventää asiantuntijuuden kehittymiseen ko. erikoistumisopinnoissa.

Kehittämistyössä (12 op) Kehittämistyö on oleellinen osa haavanhoidon erikoistumisopintoja ja se tehdään yhteistyössä koulutuksen ja työelämän kanssa. Kehittämistyön tarkoituksena on syventää ja laajentaa opiskelijan ammatillista asiantuntijuutta ja antaa valmiuksia kehittämishankkeissa toimimiseksi.