OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Erikoistumisopinnot > Vaatetusalan ostotoiminta ja valikoimasuunnittelu

Vaatetusalan ostotoiminta ja valikoimasuunnittelu

Kevät 2013

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 1K 1S 1 2 3 4
Oppimisprosessia tukevat opinnot
             
Oppimisprosessia tukevat opinnot 3
 
   
303001.51.5
Ydinopinnot
             
Budjetointi ja hinnoittelu 3
 
   
Valikoimasuunnittelu 3              
Tilaus- ja toimitusketjun hallinta 3
 
   
Tuotannon ulkoistaminen ja tullikäytännöt 3
 
   
Tuotannon hallinta ja laadunohjaus 3              
909004.54.5
Valinnaiset opinnot
             
Valinnaiset opinnot 3              
0000000
Kehittämisopinnot
             
Työelämän kehittämistarpeiden tunnistaminen ja analysointi 3
 
   
Kehittämistyön toteutus ja koettelu työelämässä 3
 
   
Kehittämistyön arviointi ja tulosten julkistaminen 3              
6060033
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 180180099

Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Opinnot on tarkoitettu vaatetusalan ammattilaisille ja muille vaatetusalalla työskenteleville, jotka haluavat kehittää ostotoiminnan ja valikoimasuunnittelun osaamistaan. Opintoihin osallistuminen edellyttää soveltuvaa ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulututkintoa ja työkokemusta vaatetusalalta tai muulta soveltuvalta alalta.

Opinnoissa korostuu tutkiva ja kehittävä työote sekä kriittinen ajattelu. Tavoitteena on, että opiskelijat vahvistavat työelämälähtöistä, tulevaisuuteen suuntautuvaa ja soveltavaa kehittämisosaamistaan. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija syventää ja laajentaa aikaisemmissa opinnoissa ja työelämässä saamiaan ostotoiminnan ja valikoimasuunnittelun tietoja sekä omaksuu asiantuntijuuden jakamisen osaksi omaa työskentelytapaansa. Opintojen aikana opiskelija verkostoituu ja oppii hyödyntämään yhteistyöverkostoja monipuolisesti myös opintojen jälkeen.

Opintojen sisällöt on valittu siten, että ne kohdistuvat työelämässä tunnistettuihin osaamistarpeisiin ja täydentävät alan tutkintojen sisältöjä. Oppimisprosessia tukevat opinnot – opintojakso ohjaa opiskelijaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) ja dokumentoivan portfolion laatimiseen sekä antaa valmiuksia tietotekniikan perusteisiin. Ydinopintojen sisältöinä ovat budjetointi ja hinnoittelu, valikoimasuunnittelu, tilaus- ja toimitusketjun hallinta, tuotannon ulkoistaminen ja tullikäytännöt sekä tuotannon hallinta ja laadunohjaus. Lisäksi opinnot sisältävät valinnaisia opintoja ja työelämälähtöisen kehittämistyön.

Opiskelu toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa lähi- ja etäopiskelu vuorottelevat. Opetusjärjestelyillä ja oppimisen ohjauksella mahdollistetaan opiskelu työn ohessa.