OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Tietotekniikan koulutusohjelma > Tietotekniikka (Helsinki), Ohjelmistotekniikka
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Tietotekniikka (Helsinki), Ohjelmistotekniikka

Syksy 2012

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Orientoivat opinnot
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
           
                       
Matematiikka
()
                                                       
Funktiot ja kompleksiluvut 3
     
               
                           
Vektorit ja matriisit 3
       
               
                         
Differentiaalilaskenta 3
       
                 
                       
Integraalilaskenta 3  
       
                 
                     
Digitaalitekniikan matematiikka 3
     
               
                           
Diskreetti matematiikka 3  
         
                   
                 
Todennäköisyys 3    
         
                       
           
Tilastomatematiikka 3    
           
                         
       
Fysiikka
                                                       
Mekaniikka ja lämpöopin perusteet 3
     
               
                           
Sähköoppi 3
       
               
                         
Magnetismi 3
       
                 
                       
Värähtelyt ja aaltoliike 3  
       
                 
                     
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
                 
                   
Kieliopinnot
()
                                                       
Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä 3    
         
                     
           
Ammatillinen englanti 3    
         
                   
       
Tietotekniikan englanti ja viestintä 3  
         
                   
               
Työelämän ruotsi 3      
           
                       
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3
     
           
                       
Tuotantotalous
                                                       
Projektinhallinta 3  
         
                   
               
Teknologiayrityksen kannattavuuden hallinta 3      
           
                         
     
Investointilaskenta ja päätöksenteko 3      
           
                           
   
Teknologiayrityksen johtaminen 3      
             
                           
 
Johdantoprojekti
                                                       
Tietotekniikan perusteet 3
     
             
                           
Tekniikan suomi ja viestintä 3
     
             
                           
PC:n käyttöönotto 3
     
             
                           
361812122115997.54.57.54.56157.57.57.51.5632.35.30.83.83.83.83.80.8
Ammattiopinnot
()
                                                       
Tietotekniikan yhteiset ammattiopinnot
()
                                                       
Unix/Linux-peruskurssi 3
       
               
                       
Tietoturvallisuuden perusteet 3
       
               
                       
Elektroniset järjestelmät 3  
       
                   
                   
Digitaalitekniikka (piirit) 3
       
               
                         
Tietokoneen arkkitehtuuri 3  
         
                   
               
Unix/linux-jatkokurssi 3                                                        
Ohjelmoinnin perusteet (Java) 3
     
             
                           
Ohjelmoinnin jatko (C) 3
       
               
                       
Tiedonhallinnan perusteet 3  
       
                 
                   
Tietoliikenteen perusteet 3  
       
                 
                     
Tietoliikenneverkot 3  
       
                   
                   
Lähiverkot (CCNA 1) 3
     
             
                           
Reititinverkot (CCNA 2) 3
       
               
                       
Mikroprosessorit 3  
       
                   
                   
Ammatillisesti suuntaava projekti 6  
         
                   
               
Kestävä kehitys tieto- ja viestintäteknologiassa 3  
       
               
               
Ohjelmistotekniikan yhteiset ammattiopinnot
                                                       
Ohjelmoinnin jatko (Java) 3  
       
                 
                   
C++-ohjelmointi 3  
         
                     
               
Olio-ohjelmoinnin jatko 3  
         
                   
               
Suunnittelumallit 3    
         
                     
           
Mallintaminen 3  
         
                   
               
Ohjelmistotuotanto 3    
         
                     
             
Käyttäjäkeskeinen suunnittelu 3    
           
                         
       
Tietokantarakenteet 3    
         
                     
           
Tietorakenteet ja algoritmit 3    
         
                     
           
Käyttöjärjestelmät 3    
           
                       
         
Ohjelmistotekniikan valinnaiset ammattiopinnot
()
                                                       
Mobiiliohjelmointi
                                                       
Windows Phone -sovelluskehitys 5    
           
                       
         
iPhone-sovelluskehitys 5      
           
                         
     
Android-sovelluskehitys 5    
         
                     
             
Ohjelmistoarkkitehtuurit
                                                       
.NET-arkkitehtuuri 5      
           
                           
   
Advanced C# Programming 3                                                        
Pilviohjelmointi 5      
             
                             
Web-ohjelmointi
                                                       
Verkkosovellusten ohjelmointi 5    
         
                     
           
XML-perustaiset teknologiat 5    
         
                     
           
Palvelinohjelmointi 5    
           
                       
       
Peliohjelmointi
                                                       
Peliohjelmointi 5    
           
                       
       
Grafiikka ja animaatio 5      
           
                         
   
Simulointi 5      
             
                           
Pelaajakeskeinen pelin suunnittelu 3      
           
                         
   
Innovaatio-opinnot
                                                       
Innovaatioprojekti 10      
           
                         
   
Ohjelmistojen testaus ja hallinta 5    
           
                       
       
International Studies
(Valitaan opintoja 0op)
                                                       
2139533861519.519.52726281033966.812.88.311.317.59.515.510.514142.57.5
Vapaasti valittavat opinnot
()
                                                       
Harjoittelu
                                                       
Työharjoittelu 1 15  
     
           
       
Työharjoittelu 2 15    
       
               
07.5157.5003.83.87.57.53.83.800001.91.91.91.93.83.83.83.81.91.91.91.9
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 15      
           
                         
000150000005100000000000000555
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 5764.58072.5273032.332.3423844.328.391816.513.516.216.216.216.223.618.620.118.119.724.713.215.2

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tietotekniikka (Helsinki)

Tietotekniikan koulutusohjelma

Tutkintojen taso
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Suoritettavat tutkinnot
Insinööri (AMK)

Erityispääsyvaatimukset
Ei erityispääsyvaatimuksia. Käytetään yleisiä valtakunnallisia pääsyvaatimuksia.

AHOTin erityisperiaatteet
Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Opiskelijalla on oikeus hakea muualla hankitun osaamisen tunnustamista. Tunnustaminen kohdistuu opiskelijan osaamiseen riippumatta siitä missä tai miten osaaminen on hankittu. Opiskelijalla on vastuu osaamisensa osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta.

Tutkintovaatimukset ja asetukset
Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö >>

Tutkintovaatimukset ja asetukset on kuvattu Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä (http://opinto-opas.metropolia.fi/fi/metropolian-esittely/saannot/) ja opetussuunnitelman kuvauksessa.

Tutkinnon profiili
Tietotekniikan insinööri (AMK) on nelivuotinen tekniikan ja liikenteen alan ammattikorkeakoulututkinto, joka valmentaa teknologiateollisuuden, palvelualojen ja julkisen sektorin asiantuntijatehtäviin.

Keskeiset oppimistulokset
Perustiedot ja -taidot tietotekniikan alalla käytettävien ohjelmistojen, laitteiden ja järjestelmien rakenteesta ja toiminnasta. Oppimistaidot, ongelmanratkaisutaidot, viestintätaidot, kansainvälisyystaidot, työelämätaidot ja innovaatio-osaaminen.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit
Tietotekniikan insinööri toimii asiantuntijatehtävissä yritysmaailmassa tai julkisella sektorilla sekä projektien johtotehtävissä. Tietotekniikan insinööri työskentelee esimerkiksi ohjelmistotuotannossa, elektronisten laitteiden tuotekehityksessä tai markkinointi-, myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä.

Pääsy jatko-opintoihin
Valmistumisen jälkeen tietotekniikan insinööri (AMK) voi hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK), erikoistumisopintoihin ja yliopistojen maisteriopintoihin. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon voi hakea kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen.

Tutkinnon rakennetaulukko
Tutkinnon rakennetaulukko ja opintopisteet >>Siirry ajoitussuunnitelmaan

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt
Opintosuorituksien arviointia koskevat yleiset periaatteet on kuvattu Metropolian tutkintosäännössä ja opintojaksokohtaiset periaatteet opetussuunnitelman opintojaksokuvauksissa.

Valmistumisen vaatimukset
Valmistuminen edellyttää sitä, että opiskelija on läsnäolevana ja on suorittanut kaikki ammattikorkeakoulututkintoonsa kuuluvat opinnot (laajuus 240 op).

Opintojen toteuttaminen
Opinnot toteutetaan opintojaksoina, opintokokonaisuuksina tai projekteina. Opinnot sisältävät lähiopetusta ja itsenäistä opiskelua. Tutkintoon johtavan koulutuksen opetus toteutetaan kokopäiväisenä.

Koulutusohjelman päällikkö
Markku Karhu
puh 020 783 6389
etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi

Ohjelmistotekniikka

Tietotekniikan osa-alueista ohjelmistotekniikka on perusta, jonka avulla luodaan älykkyyttä tietojärjestelmäksi. Ohjelmistotekniikkaan erikoistuessa opiskelija oppii hallitsemaan yleiset ohjelmien suunnitteluperiaatteet, joita osaa käyttää laajasti ja innovatiivisesti eri sovellusalueille. Ohjelmistotekniikkaan kuuluu olennaisesti myös esimerkiksi äänen, musiikin ja videokuvan käsittelyä tietokoneella sekä eri ohjelmistojärjestelmien suunnittelua, toteutusta ja ylläpitoa.