OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Tietotekniikan koulutusohjelma > Tietotekniikka (Espoo), Sulautettu tietotekniikka
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Tietotekniikka (Espoo), Sulautettu tietotekniikka

Syksy 2012

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
()
                                                       
Orientoivat opinnot
                                                       
Orientoivat opinnot 3
Matematiikka
()
                                                       
Funktiot ja kompleksiluvut 3
       
               
                         
Vektorit ja matriisit 3
     
               
                           
Differentiaalilaskenta 3
       
                 
                       
Integraalilaskenta 3  
       
                 
                     
Digitaalitekniikan matematiikka 3
     
             
                             
Integraalimuunnokset 3  
       
                 
                   
Tilastomatematiikka 3    
           
                         
       
Fysiikka
                                                       
Mekaniikka ja lämpöopin perusteet 3
     
               
                           
Sähköoppi 3
     
             
                           
Magnetismi 3
       
               
                       
Värähtelyt ja aaltoliike 3  
         
                   
               
Fysiikan laboratoriotyöt 3
     
           
                       
Kieliopinnot
()
                                                       
Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä 3    
           
                       
       
Ammatillinen englanti 3  
       
               
               
Tietotekniikan englanti ja viestintä 3  
       
                 
                   
Työelämän ruotsi 3      
           
                       
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3      
           
                       
Tuotantotalous
                                                       
Projektinhallinta 3  
         
                   
               
Teknologiayrityksen kannattavuuden hallinta 3  
       
                   
                   
Investointilaskenta ja päätöksenteko 3    
           
                       
         
Teknologiayrityksen johtaminen 3      
             
                           
 
Johdantoprojekti
                                                       
Tietotekniikan perusteet 3
     
             
                           
Tekniikan suomi ja viestintä 3
     
             
                           
PC:n käyttöönotto 3
     
             
                             
33.821.89.89.822.910.913.97.90.49.43.46.411.411.45.45.46.96.93.93.90.20.24.74.71.71.74.71.7
Ammattiopinnot
()
                                                       
Tietotekniikan yhteiset ammattiopinnot
()
                                                       
Unix/Linux-peruskurssi 3
     
             
                             
Tietoturvallisuuden perusteet 3
       
               
                         
Elektroniset järjestelmät 3  
       
                 
                   
Digitaalitekniikka (piirit) 3
     
               
                           
Tietokoneen arkkitehtuuri 3  
         
                   
                 
Ohjelmoinnin perusteet (C) 3
     
           
                       
Ohjelmoinnin jatko (C) 3
       
                 
                       
Tiedonhallinnan perusteet 3  
       
                 
                     
Tietoliikenteen perusteet 3  
       
                 
                     
Tietoliikenneverkot 3  
       
                 
                     
Lähiverkot (CCNA 1) 3
     
             
                           
Reititinverkot (CCNA 2) 3
       
               
                       
Mikroprosessorit 3  
       
                   
                   
Ammatillisesti suuntaava projekti 6  
         
                   
               
Kestävä kehitys tieto- ja viestintäteknologiassa 3      
           
                       
Sulautetun tietotekniikan yhteiset ammattiopinnot
                                                       
Piirianalyysi 3  
         
                   
               
Kansainvälinen projektiviestintä 3    
           
                       
       
Elektroniikan sovellukset 3  
         
                   
               
Sulautettujen ohjelmien kehitys 3  
         
                   
               
Signaalikäsittelyn perusteet 3    
         
                       
           
Sulautetun tietotekniikan valinnaiset ammattiopinnot
                                                       
Tietokonetekniikka
                                                       
Sarjaliikenne 3    
         
                       
           
Ohjelmoitavat logiikkapiirit 3    
         
                     
             
Sulautettujen järjestelmien testaus 3    
         
                     
             
Piirilevyt 3  
       
                   
                   
Mittaustekniikka
                                                       
Signaalinkäsittelyjärjestelmät 5    
           
                       
       
Mittaustiedon analysointi 5    
           
                       
       
Elektromagneettinen yhteensopivuus 4    
         
                   
       
Virtuaali-instrumentointi 5    
           
                       
       
Anturitekniikka 3    
         
                     
             
Innovaatio-opinnot
                                                       
Innovaatioprojekti 10    
         
                   
       
International Studies
(Valitaan opintoja 0op)
                                                       
213647310.510.5181822251.51.55.35.35.35.310.57.510.57.512.59.512.512.50.80.80.80.8
Vapaasti valittavat opinnot
()
                                                       
Harjoittelu
                                                       
Työharjoittelu 1 15
   
       
               
Työharjoittelu 2 15    
         
                   
       
7.57.51503.83.83.83.87.57.5001.91.91.91.91.91.91.91.93.83.83.83.80000
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 15      
           
                       
000150000007.57.50000000000003.83.83.83.8
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 62.365.371.827.837.225.235.729.729.941.912.415.418.618.612.612.619.316.316.313.316.513.521216.36.39.36.3

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tietotekniikka (Espoo)

Tietotekniikan koulutusohjelma

Tutkintojen taso
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Suoritettavat tutkinnot
Insinööri (AMK)

Erityispääsyvaatimukset
Ei erityispääsyvaatimuksia. Käytetään yleisiä valtakunnallisia pääsyvaatimuksia.

AHOTin erityisperiaatteet
Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Opiskelijalla on oikeus hakea muualla hankitun osaamisen tunnustamista. Tunnustaminen kohdistuu opiskelijan osaamiseen riippumatta siitä missä tai miten osaaminen on hankittu. Opiskelijalla on vastuu osaamisensa osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta.

Tutkintovaatimukset ja asetukset
Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö >>

Tutkintovaatimukset ja asetukset on kuvattu Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä (http://opinto-opas.metropolia.fi/fi/metropolian-esittely/saannot/) ja opetussuunnitelman kuvauksessa.

Tutkinnon profiili
Tietotekniikan insinööri (AMK) on nelivuotinen tekniikan ja liikenteen alan ammattikorkeakoulututkinto, joka valmentaa teknologiateollisuuden, palvelualojen ja julkisen sektorin asiantuntijatehtäviin.

Keskeiset oppimistulokset
Perustiedot ja -taidot tietotekniikan alalla käytettävien ohjelmistojen, laitteiden ja järjestelmien rakenteesta ja toiminnasta. Oppimistaidot, ongelmanratkaisutaidot, viestintätaidot, kansainvälisyystaidot, työelämätaidot ja innovaatio-osaaminen.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit
Tietotekniikan insinööri toimii asiantuntijatehtävissä yritysmaailmassa tai julkisella sektorilla sekä projektien johtotehtävissä. Tietotekniikan insinööri työskentelee esimerkiksi ohjelmistotuotannossa, elektronisten laitteiden tuotekehityksessä tai markkinointi-, myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä.

Pääsy jatko-opintoihin
Valmistumisen jälkeen tietotekniikan insinööri (AMK) voi hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK), erikoistumisopintoihin ja yliopistojen maisteriopintoihin. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon voi hakea kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen.

Tutkinnon rakennetaulukko
Tutkinnon rakennetaulukko ja opintopisteet >>Siirry ajoitussuunnitelmaan

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt
Opintosuorituksien arviointia koskevat yleiset periaatteet on kuvattu Metropolian tutkintosäännössä ja opintojaksokohtaiset periaatteet opetussuunnitelman opintojaksokuvauksissa.

Valmistumisen vaatimukset
Valmistuminen edellyttää sitä, että opiskelija on läsnäolevana ja on suorittanut kaikki ammattikorkeakoulututkintoonsa kuuluvat opinnot (laajuus 240 op).

Opintojen toteuttaminen
Opinnot toteutetaan opintojaksoina, opintokokonaisuuksina tai projekteina. Opinnot sisältävät lähiopetusta ja itsenäistä opiskelua. Tutkintoon johtavan koulutuksen opetus toteutetaan kokopäiväisenä.

Koulutusohjelman päällikkö
Markku Karhu
puh 020 783 6389
etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi

Sulautettu tietotekniikka

Sulautettu tietotekniikka yhdistää ohjelmiston ja laitteen, eli antaa laitteelle ”aivot”. Sulautettuja tietoteknisiä järjestelmiä on paljon esimerkiksi autoissa, viihde-elektroniikassa ja kodinkoneissa.
Sulautetussa tietotekniikassa korostuu laitteen ja ohjelmiston yhteensopivuus, joten laiteläheisellä ohjelmoinnilla ja mittaussignaalien jatkokäsittelyllä on merkittävä osuus opinnoissa. Näiden lisäksi opiskelija oppii tietokonetekniikkaan liittyviä asioita: miten erilaiset anturit kytketään järjestelmään, miten mikrosuorittimet keskustelevat oheispiirien kanssa ja miten oheislaite saadaan keskustelemaan tietokoneen kanssa.