OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Vaatetusalan koulutusohjelma > Vaatetusalan koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Vaatetusalan koulutusohjelma

Syksy 2013

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
             
                           
Ammatillinen englanti 3  
       
               
               
Työelämän ruotsi 3    
         
                   
       
3330301.51.51.51.5001.51.5000.80.80.80.80.80.80.80.80000
Vaatetusalan ammattiopinnot
                                                       
Yhteiset ammattiopinnot
                                                       
Työelämäviestintä
                                                       
Tietotekniikan perusteet 3
     
           
                       
Työelämäviestintä ja vuorovaikutustaidot 3  
       
               
               
Visuaaliset opinnot
                                                       
Elävämallipiirustus 3
     
           
                       
Värihahmotus ja sommittelu 3  
       
               
               
Teoriaopinnot
                                                       
Suunnitteluprosessin teoria 3
     
           
                       
Tutkimusviestintä 3      
           
                       
Soveltavan tutkimuksen menetelmät 3      
           
                       
Kulttuuriopinnot
                                                       
Muodin ja vaatetusalan historia 3
     
           
                       
Muodin sosiologia ja psykologia 3  
 
   
     
       
           
Vaatetussuunnittelu
                                                       
Vaatetussuunnittelun perusteet 5
     
           
                       
Suunnittelutietotekniikan perusteet ja portfoliot 7
     
           
                       
Mallistosuunnittelu 4  
       
               
               
Valikoimasuunnittelu 3  
       
               
               
Suunnittelutietotekniikka 3  
       
               
               
Neuleiden suunnittelu ja ohjeistaminen 3    
         
                   
       
Materiaalihallinta
                                                       
Kuitumateriaalit 3
     
           
                       
Vaatetusmateriaalien rakenteet 3
     
           
                       
Materiaalien kemialliset käsittelymenetelmät 3  
       
               
               
Vaatetusfysiologia 3  
       
               
               
Kaupalliset vaatetusmateriaalit ja testaus 3    
         
                   
       
Vaatteen muodon hallinta
                                                       
Muodon hallinnan perusteet 3
     
           
                       
Malliston kaavoituksen perusteet 8
     
           
                       
Kaavoitusohjelmat 6
     
           
                       
Malliston kaavoitus 5  
       
               
               
Malliston sarjonta 3  
       
               
               
Neulosvaatteiden muodon ja laadun hallinta 5    
         
                   
       
Tuotanto ja alihankinta
                                                       
Teollisen valmistuksen perusteet 3
     
           
                       
Tuoteohjeistuksen perusteet 3  
       
               
               
Yhteiset liiketaloudelliset opinnot
                                                       
Yritystoiminnan perusteet 3
     
           
                       
Markkinointi 3  
       
               
               
Kustannuslaskenta ja hinnoittelu 3
     
           
                       
Projektien organisointi ja laadunhallinta 5  
       
               
               
Logistiikka ja toimitusketjun hallinta 3  
       
               
               
Ostotoiminta 5    
         
                     
           
Vaatetusalan yhteiskuntavastuullisuus 3    
           
                       
       
56461972828232310.58.5341414141411.511.511.511.55.35.34.34.31.51.522
Profiloivat ammattiopinnot
(Valitaan yksi)
                                                       
Mallisto- ja konseptisuunnittelun opinnot (vaihtoehto 1)
                                                       
Syventävä mallistosuunnittelu 3    
           
                       
       
Esitystekniikka 4    
         
                     
           
Käyttäjäkeskeinen suunnittelu 3    
           
                       
       
Lastenvaatesuunnittelu 3    
         
                     
           
Muodon- ja laadunhallinnan opinnot (vaihtoehto 2)
                                                       
Syventävä kaavatietotekniikka ja ohjeistaminen 7    
           
                       
       
Malliston kaavoitus ja mitoitus 3    
           
                       
       
Lastenvaatteiden kaavoitus, mitoitus ja ohjeistus 3    
         
                     
           
0026000001016000000000055880000
Projektiopinnot
                                                       
Ammatillinen kehittämisprojekti: Funktionaalinen vaate 9    
         
                     
           
Yksilöllinen työelämän kehittämistehtävä 6    
         
                   
       
Innovaatioprojekti 10    
           
                       
       
Syventävä liiketaloudellinen projekti: Liikekonseptin mukainen mallisto/valikoima 10      
           
                       
002510000012135500000000666.56.52.52.52.52.5
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10op)
                                                       
Vaatetusalan koulutusohjelma: Vapaasti valittavat opinnot (- 2016)
                                                       
Johdatus vaatetustekniikkaan 3                                                        
Työelämäprojektipäivä 3                                                        
Standardit ja testausmenetelmät 3                                                        
Brändin rakentaminen ja hallinta 3                                                        
International Business Practices in the Fashion Industry 3                                                        
Illustrator 3                                                        
Muotikuvaus 3                                                        
Vaatteen valmistuksen perusteet 5                                                        
Alusvaatteet 3                                                        
Lasten potilasvaate – Radical Design Week 3                                                        
Alusvaatesuunnittelu 3                                                        
Alusvaatteen kaavoitus 3                                                        
Muodin visuaalisen markkinoinnin elementit 5                                                        
Muotinäytös 4                                                        
Vastuullinen kuluttajuus ja ekologisuus vaatetusalan trendinä 3                                                        
Vaatetussuunnittelun perusteita 3                                                        
Naisten vaatteiden kaavoituksen perusteita 3                                                        
Naisten vaatteiden kaavoitus II 5                                                        
Vaatetusalan suunnitteluprosessin teoria 5                                                        
Alusvaatteen suunnittelu ja kaavoitus 5                                                        
Grafis-kaavoitus ja 3D-ohjelman perusteet 5                                                        
Lähtökohtia vaateverkkokaupan perustamiseen 5                                                        
0000000000000000000000000000
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu I 12  
       
                 
                   
Harjoittelu II 18    
       
 
               
   
0126120012060660000660033003333
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 15      
           
                       
000150000007.57.50000000000003.83.83.83.8
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 59617944312836.524.5403921.522.515.515.5141418.318.312.312.320.120.119.619.610.810.811.311.3

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Vaatetusalan koulutusohjelman opetussuunnitelma on osaamisperustainen.

Ensimmäisen ja toisen vuoden opinnot antavat perusosaamisen vaatetuksen alueelta vaatetusalan ammattiprofiilin mukaisesti. Konkreettisesti alaan tutustuminen tapahtuu työharjoittelussa toisen vuoden lopussa. Opintojen perusteella opiskelijalle muodostuu yleiskuva ammattikentästä.

Kolmantena vuonna alkaa opiskelijan profiloituminen mallisto- ja konseptisuunnittelun opintoihin tai muodon ja laadunhallinnan opintoihin. Opinnot laajentavat opiskelijan verkosto-osaamista, työprosessin hallintaosaamista, kohderyhmien palveluosaamista ja tutkimuksellista kehittämisosaamista. Kolmantena vuonna opiskelija tekee itsenäisen kehittämistehtävän jollekin yritykselle tai yhteisölle. Innovaatioprojekti tukee kehittämisosaamisen ja luovan ongelmanratkaisun sisäistämistä monialaiseen asiantuntijuuteen perustuvassa tiimissä. Kolmantena vuonna opiskelijalla on mahdollisuus vaihto-opintoihin.

Kolmannen ja neljännen vuoden aikana opiskelijan profiilin mukainen ammatillinen asiantuntijuus kehittyy työharjoittelussa ja työelämäprojektissa. Neljännen vuoden opinnot kokoavat opiskelijan valitseman profiilin sisältämän osaamisen ja tukevat opiskelijan itsenäistä tutkimus- ja kehittämisosaamista. Opinnäytetyössä opiskelija osoittaa hallitsevansa tutkinnon sekä työelämän edellyttämän ammatillisen osaamisen.

Opetussuunnitelmaa on kehitetty ja kehitetään edelleen vaatetusalan neuvottelukunnalta, työelämän asiantuntijoilta ja opiskelijoilta saadun palautteen ja keskustelujen pohjalta.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Opetussuunnitelmaa on kehitetty ja kehitetään edelleen vaatetusalan neuvottelukunnalta, työelämän asiantuntijoilta ja opiskelijoilta saadun palautteen ja keskustelujen pohjalta. Opetussuunnitelman kehittäminen perustuu myös ammattialan tulevaisuuden ennakointiin.
Koulutusohjelman opetussuunnitelmassa on huomioitu ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (ARENE 2010): oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen, kansainvälistymisosaaminen.

Lisätiedot

Osaamistavoitteet