OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Vaatetusalan koulutusohjelma > Vaatetusalan koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Vaatetusalan koulutusohjelma

Syksy 2012

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
           
                       
Ammatillinen englanti 3  
       
               
               
Työelämän ruotsi 3    
         
                   
       
33301.51.51.51.51.51.5000.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80000
Vaatetusalan ammattiopinnot
                                                       
Yhteiset ammattiopinnot
                                                       
Työelämäviestintä
                                                       
Tietotekniikan perusteet 3
     
           
                       
Työelämäviestintä ja vuorovaikutustaidot 3  
       
               
               
Visuaaliset opinnot
                                                       
Elävämallipiirustus 3
     
           
                       
Värihahmotus ja sommittelu 3  
       
               
               
Teoriaopinnot
                                                       
Suunnitteluprosessin teoria 3
     
           
                       
Tutkimusviestintä 3      
           
                       
Soveltavan tutkimuksen menetelmät 3      
           
                       
Kulttuuriopinnot
                                                       
Muodin ja vaatetusalan historia 3  
       
               
               
Muodin sosiologia ja psykologia 3  
       
               
               
Vaatetussuunnittelu
                                                       
Vaatetussuunnittelun perusteet 5
     
           
                       
Suunnittelutietotekniikan perusteet ja portfoliot 7
     
           
                       
Mallistosuunnittelu 4  
       
               
               
Valikoimasuunnittelu 3  
       
               
               
Suunnittelutietotekniikka 3  
       
               
               
Neuleiden suunnittelu ja ohjeistaminen 3    
         
                   
       
Materiaalihallinta
                                                       
Kuitumateriaalit 3
     
           
                       
Vaatetusmateriaalien rakenteet 3
     
           
                       
Materiaalien kemialliset käsittelymenetelmät 3  
       
               
               
Vaatetusfysiologia 3  
       
               
               
Kaupalliset vaatetusmateriaalit ja testaus 3    
         
                   
       
Vaatteen muodon hallinta
                                                       
Muodon hallinnan perusteet 3
     
           
                       
Malliston kaavoituksen perusteet 8
     
           
                       
Kaavoitusohjelmat 6
     
           
                       
Malliston kaavoitus 5  
       
               
               
Malliston sarjonta 3  
       
               
               
Neulosvaatteiden muodon ja laadun hallinta 5    
         
                   
       
Tuotanto ja alihankinta
                                                       
Teollisen valmistuksen perusteet 3
     
           
                       
Tuoteohjeistuksen perusteet 3  
       
               
               
Yhteiset liiketaloudelliset opinnot
                                                       
Yritystoiminnan perusteet 3
     
           
                       
Markkinointi 3  
       
               
               
Kustannuslaskenta ja hinnoittelu 3
     
           
                       
Projektien organisointi ja laadunhallinta 5  
       
               
               
Logistiikka ja toimitusketjun hallinta 3  
       
               
               
Ostotoiminta 5    
         
                   
       
Vaatetusalan yhteiskuntavastuullisuus 3    
         
                   
       
535019626.526.525259.59.53313.313.313.313.312.512.512.512.54.84.84.84.81.51.51.51.5
Profiloivat ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 1kappaletta)
                                                       
Mallisto- ja konseptisuunnittelun opinnot (vaihtoehto 1)
                                                       
Syventävä mallistosuunnittelu 3    
         
                   
       
Esitystekniikka 4    
         
                   
       
Käyttäjäkeskeinen suunnittelu 3    
         
                   
       
Lastenvaatesuunnittelu 3    
         
                   
       
Muodon- ja laadunhallinnan opinnot (vaihtoehto 2)
                                                       
Syventävä kaavatietotekniikka ja ohjeistaminen 7    
         
                   
       
Malliston kaavoitus ja mitoitus 3    
         
                   
       
Lastenvaatteiden kaavoitus, mitoitus ja ohjeistus 3    
         
                   
       
002600000131300000000006.56.56.56.50000
Projektiopinnot
                                                       
Ammatillinen kehittämisprojekti: Funktionaalinen vaate 9    
         
                   
       
Yksilöllinen työelämän kehittämistehtävä 6    
         
                   
       
Innovaatioprojekti 10    
         
                   
       
Syventävä liiketaloudellinen projekti: Liikekonseptin mukainen mallisto/valikoima 10      
           
                       
002510000012.512.555000000006.36.36.36.32.52.52.52.5
Vapaasti valittavat opinnot
()
                                                       
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu I 12  
       
               
               
Harjoittelu II 18      
           
                       
012018006600990000333300004.54.54.54.5
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 15      
           
                       
000150000007.57.50000000000003.83.83.83.8
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 56657349282832.532.536.536.524.524.514.114.114.114.116.316.316.316.318.418.418.418.412.312.312.312.3

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Vaatetusalan koulutusohjelma
Tutkintojen taso
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Suoritettavat tutkinnot
Vestonomi (AMK)

Erityispääsyvaatimukset
Vaatetusalan koulutusohjelman nuorisokoulutukseen ei ole erityispääsyvaatimuksia. Vaatetusalan koulutusohjelmaan voivat hakea kaikki hakukelpoiset kolmevuotisen lukion oppimäärän tai ammatillisen peruskoulutuksen suorittaneet henkilöt. Vaatetusalan koulutusohjelmassa opiskelijavalinnat tapahtuvat valintakokeiden kautta. Valintakokeissa korostetaan hakijan moniosaajuutta vaatetusalalla. Tähän liittyen arvioimme valintakokeessa hakijan mahdollista kykyä ja ominaisuuksia profiloitua myöhemmin opinnoissaan joko mallisto- ja konseptisuunnitteluun tai vaihtoehtoisesti muodon- ja laadunhallintaan vaatebisneksen näkökulmasta.

Yhteishaun koulutusalakohtaiset valintakriteerit:
Vestonomikoulutukseen hakeutujalla on hyvä olla:
-Loogista päättelytaitoa ja ongelmanratkaisukykyä
-Kolmiulotteisuuden tajua: (muoto- ja kaavahahmotus)
-Visuaalista lahjakkuutta: (sommittelu, värit, piirustustaito)
-Viestintä- ja vuorovaikutuskykyä sekä tiimityöskentelytaitoa
-Ammatillista motivaatiota ja kypsyyttä: (koulutus on laaja-alainen ja painavasisältöinen)
-Vastuullisuutta ja pitkäjänteisyyttä työskennellä tavoitteellisesti
-Kiinnostus vaatetusbisnekseen
-Tahto kehittää kielitaitoaan

AHOTin erityisperiaatteet
Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset
Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö >>

Tutkinnon profiili
Metropolian vaatetusalan koulutusohjelma on työelämän kehittäjänä, kansainvälisenä oppimisen ympäristönä ja Pohjoismaisena yhteistyökumppanina alansa kärkikouluttaja, joka:
-tuottaa laaja-alaisia asiantuntijoita muotikaupan ja vaatetusteollisuuden palvelukseen,
-antaa kattavan vaatetuksen prosessien hallintaosaamisen,
-antaa mahdollisuuden profiloitua mallisto- ja konseptisuunnitteluun tai vaihtoehtoisesti, muodon- ja laadunhallintaan vaatebisneksen näkökulmasta.

Keskeiset oppimistulokset
Vestonomi (AMK) on vaatetusalan moniosaaja. Hänellä on vankka vaatetusalan tuntemus, joka kattaa koko vaatetusalan toimintaketjun. Koulutuksen lähtökohtana on työelämässä tarvittava vaatetusalan prosessien kokonaishallinta, joka omaksutaan monipuolisen työelämäyhteistyön ja oppimistehtävien kautta jo koulutuksen aikana. Vestonomi osaa hakea tietoa ja käyttää sitä ongelmanratkaisuun erilaisissa vaatetusalan käytännön tilanteissa.
Vestonomilla on hyvä mallisto- ja valikoimasuunnitteluosaaminen. Hän tuntee materiaalit ja hallitsee vaatteen muodon ja laadun sekä vaatteiden valmistuttamisen. Vestonomilla on myös hyvä markkinointi- ja liiketalousosaaminen sekä valmiudet ennakoida tulevia trendejä. Vestonomi ymmärtää alaansa liittyvän yhteiskuntavastuun ja palvelukonseptin merkityksen työssään. Hänellä on alan tietotekninen erikoisosaaminen ja hyvät tiimi- ja projektityötaidot.
Opiskelu Vaatetusalan koulutusohjelmassa on työelämälähtöistä ja kansainvälistä. Työelämälähtöiset ja poikkialaiset yhteistyö- ja kehittämisprojektit tuovat tunnetuksi työelämän käytänteitä ja mahdollisuuksia. Koulutusohjelman vuosittaiset hankkeet, projektit ja tapahtumat edistävät koulutuksen ajanmukaisuutta ja kehittävät vaatetusalan erityis- sekä poikkialaista osaamista.
Koulutusohjelman opetussuunnitelmassa on huomioitu myös ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (ARENE 2010): oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen, kansainvälistymisosaaminen.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit
Vestonomilla on koulutuksen kautta hankkimansa erityisosaamisen alueella valmiudet toimia vaatetusalan kotimaisissa ja kansainvälisissä tehtävissä yhteistyökykyisenä, kommunikaatiotaitoisena ja aloitteellisena vaatetusalan ammattilaisena.
Vestonomin toimintaympäristönä voivat olla kansainväliset hankintatiimit, vaatetusteollisuus ja muut vaatetusalan yritykset, joissa hän voi toimia esimerkiksi, mallimestarina, mitoittajana, kaavakoordinaattorina, mallistosuunnittelijana, ostajana, tuotepäällikkönä, tuotantopäällikkönä, maahantuojana, edustajana, markkinointikoordinaattorina ja alihankinnan ohjeistajana oman profiloitumisensa mukaan. Usein ura aloitetaan assistentin tehtävissä jollakin edellä mainitulla ammatti- ja tehtäväalueella.

Pääsy jatko-opintoihin
Vaatetusalan koulutusohjelmasta valmistuneilla opiskelijoilla on mahdollisuus hakea alan jatkokoulutukseen ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin, ammattikorkeakoulujen erikoistumisopintoihin tai yliopiston maisteriopintoihin, jokaisen oppilaitoksen hakukelpoisuuskriteerien mukaisesti.

Tutkinnon rakennetaulukko
Tutkinnon rakennetaulukko ja opintopisteet >>Siirry ajoitussuunnitelmaan

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt
Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.

Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Valmistumisen vaatimukset
Opetussuunnitelman mukaiset 240 op on suoritettu.

Opintojen toteuttaminen
Opiskelu on kokopäiväistä. Vaatetusalan opintoja tarjotaan pääsääntöisesti päiväkoulutuksena. Aikuisryhmälle saatetaan järjestää myös iltaopetusta.

Koulutusohjelman päällikkö
Leena Juntunen
Puh. +358 20 783 5348
PL 4072
00079 METROPOLIA
etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Lisätiedot

OPINTOJAKSOT VUOSITTAIN:

1. OPINTOVUOSI

AMKIN YHTEISET OPINNOT:
Orientoivat opinnot 3 op

YHTEISET AMMATTIOPINNOT:
Tietotekniikan perusteet 3 op
Suunnitteluprosessin teoria 3 op
Elävämallipiirustus 3 op
Värihahmotus ja sommittelu 3 op
Vaatetussuunnittelun perusteet 5 op
Suunnittelutietotekniikan perusteet ja portfoliot 7 op
Kuitumateriaalit 3 op
Vaatetusmateriaalien rakenteet 3 op
Muodon hallinnan perusteet 3 op
Malliston kaavoituksen perusteet 8 op
Kaavoitusohjelmat 6 op
Teollisen valmistuksen perusteet 3 op

YHTEISET LIIKETALOUDELLISET OPINNOT:
Yritystoiminnan perusteet 3 op
Kustannuslaskenta ja hinnoittelu 3 op

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 3-5 op

2. OPINTOVUOSI

AMKIN YHTEISET OPINNOT:
Ammatillinen englanti 3 op

YHTEISET AMMATTIOPINNOT:
Työelämäviestintä ja vuorovaikutustaidot 3 op
Muodin ja vaatetusalan historia 3 op
Muodin sosiologia ja psykologia 3 op
Mallistosuunnittelu 4 op
Suunnittelutietotekniikka 3 op
Valikoimasuunnittelu 3 op
Vaatetusfysiologia 3 op
Materiaalien kemialliset käsittelymenetelmät 3 op
Malliston kaavoitus 5 op
Malliston sarjonta 3 op
Tuoteohjeistuksen perusteet 3 op

YHTEISET LIIKETALOUSOPINNOT:
Markkinointi 3 op
Projektien organisointi ja laadunhallintajärjestelmät 5 op
Logistiikka ja toimitusketjun hallinta 3 op

HARJOITTELU I 12 OP

3. OPINTOVUOSI

AMKIN YHTEISET OPINNOT:
Työelämän ruotsi 3 op

YHTEISET AMMATTIOPINNOT:
Kaupalliset vaatetusmateriaalit ja testaus 3 op
Neuleiden suunnittelu ja ohjeistaminen 3 op
Neulosvaatteiden muodon ja laadun hallinta 5 op

YHTEISET LIIKETALOUSOPINNOT:
Ostotoiminta 5 op
Vaatetusalan yhteiskuntavastuullisuus 3 op

KOLMANNEN VUODEN PROFILOIVAT AMMATTIOPINNOT 38 OP (Valitaan aluksi jompi kumpi kahdesta 13 op:n kokonaisuudesta):

JOKO

MALLISTO- JA KONSEPTISUUNNITTELUN OPINNOT 13 OP:
-Syventävä mallistosuunnittelu 3 op
-Esitystekniikka 4 op
-Käyttäjäkeskeinen suunnittelu 3 op
-Lastenvaatesuunnittelu 3 op

TAI

MUODON- JA LAADUNHALLINNAN OPINNOT 13 OP:
-Syventävä kaavatietotekniikka ja ohjeistaminen 7 op
-Malliston kaavoitus ja mitoitus 3 op
-Lastenvaatteiden kaavoitus, mitoitus ja ohjeistus 3 op

YHTEISET PROFILOIVIEN OPINTOJEN PROJEKTIT:
Itsenäinen työelämän kehittämistehtävä 6 op
Ammatillinen kehittämisprojekti 9 op: Funktionaalinen vaate
Innovaatioprojekti 10 op

4. OPINTOVUOSI

YHTEISET AMMATTIOPINNOT:
Tutkimusviestintä 3 op
Soveltavan tutkimuksen menetelmät 3 op

NELJÄNNEN VUODEN VUODEN PROFILOIVAT AMMATTIOPINNOT 10 OP:
Syventävä liiketaloudellinen projekti 10 op

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 5 op

HARJOITTELU 18 op

OPINNÄYTETYÖ 15 op

Osaamistavoitteet