OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Vaatetusalan koulutusohjelma > Vaatetusalan koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Vaatetusalan koulutusohjelma

Syksy 2006

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Yhteiset perusopinnot
                                                       
Tietotekniikan perusteet 3
     
             
                             
Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä 3
     
             
                             
Opiskelu- ja kansainvälisyystaidot 3                                                        
Vaatetusalan perusopinnot
                                                       
Elävän mallin piirustus 3
     
             
                             
Muodonhallinnan perusteet 5                                                        
Teollisen valmistuksen perusteet 10
     
             
                             
Kaavatietotekniikan perusteet 3
     
             
                             
Vaatetussuunnittelu 8
     
             
                             
Kuituraaka-aineet 4
     
             
                             
Asiakaslähtöinen yritystoiminta 3
     
             
                             
Työelämän ruotsi 3    
         
                     
             
Ammatillinen englanti 3
     
             
                             
4003040000300040000000030000000
Ammattiopinnot
                                                       
Muodon antaminen vaatteelle
                                                       
Kaava- ja vaatetustekniikka, tuotannonsuunnittelu 6
     
             
                             
Naisten vaatteiden kaava- ja vaatetustekniikka, sarjonta 9  
       
                 
                     
Kaavatietotekniikka ja mallien ohjeistaminen 6  
       
                 
                     
Miesten vaatteiden kaava- ja vaatetustekniikka 6                                                        
Visuaalinen kuvaaminen ja vaatetussuunnittelu
                                                       
Esitystekniikka 3
     
             
                             
Mallisto- ja valikoimasuunnittelu 7  
       
                 
                     
Suunnittelutietotekniikka 3  
       
                 
                     
Materiaalihallinta
                                                       
Langat ja kangasmateriaalit 3  
       
                 
                     
Materiaalien kemialliset käsittelymenetelmät 3  
       
                 
                     
Vaatetusfysiologia 3  
       
                 
                     
Neulosmateriaalit ja materiaalien testaus 3    
         
                     
             
Kulttuuritieto
                                                       
Pukeutumiskulttuuri ja historia 3
     
             
                             
Tutkimuksen työkalut 3  
       
                 
                     
Vaatetusalan tutkimus 3    
         
                     
             
Syventävä ammatillinen englanti 3      
           
                         
     
Markkinointi ja yrittäjyys
                                                       
Vaatetusalan markkinointi 3  
       
                 
                     
Projektien organisointi ja sopimuskäytäntö 3    
         
                     
             
Yrityksen laskentatoimi 3    
         
                     
             
Vaatetusalan logistiikka 3                                                        
Vaatteen muodon hallinta
                                                       
Lasten ja nuorten vaatteiden kaava- ja vaatetustekniikka 3                                                        
Syventävä kaava- ja vaatetustekniikka 15    
         
                   
       
Syventävä kaavatietotekniikka 3                                                        
Tuotannon ulkoistamisen hallinta -projekti 5                                                        
Muotoilu 3    
         
                   
       
Vaatetusalan etiikka ja ekotehokkuus 3    
         
                   
       
Laadunhallintajärjestelmät 3    
         
                   
       
Vaatteen suunnittelu
                                                       
Lasten vaatteiden suunnittelu 3      
           
                       
Syventävä mallistosuunnittelu 6    
         
                   
       
Vaatetusalan grafiikka 3      
           
                       
Neuleiden suunnittelu ja ohjeistaminen 3      
           
                       
Vaatetuksen historia 3    
         
                   
       
Tuotannon ulkoistamisen hallinta -projekti, suunnittelu ja tiedotus 5                                                        
Ammatillinen portfolio 3    
         
                   
       
Vaatteen markkinointi
                                                       
Vaatetusalan ostotoiminta 3      
           
                       
Markkinointiviestintä 3      
           
                       
Vaatetusalan kansainvälinen messukäytäntö 3    
         
                   
       
HELIA-opinnot 15      
           
                       
Ammatillisesti suuntaavat projektit
                                                       
Projektit 5  
       
               
               
1245513312042.52.531.519.518151200041.31.21.31.221.89.79.89.710.67.57.67.5
Vapaasti valittavat opinnot
                                                       
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu
()
                                                       
Harjoittelu 1 15  
       
                 
                     
Harjoittelu 2 15    
         
                     
             
0151500015015000000015000150000000
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
()
                                                       
0000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 5260693352057.52.549.519.518155200056.31.21.31.239.89.79.89.710.67.57.67.5

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Koulutusohjelman tavoitteet
Vaatetusalan lähtökohtana on kiinnostus ihmisiä ja heidän unelmiaan, toiveitaan ja tarpeitaan kohtaan. Ammatin hallinta alkaa vartalon muodon, liikkeen ja plastisuuden ymmärtämisestä. Lisäksi on tunnettava käytettävät materiaalit ja ne on osattava valita käyttötarkoitukseen sopiviksi.

Keskeistä opetuksessa on vaatteen muodon-, tuotannon- ja laadunhallinta sekä tulevaisuuden ennakointi muuttuvassa toimintaympäristössä. Monipuoliset asiakaslähtöiset projektit ja työharjoittelu ovat tärkeällä sijalla oppimisessa.

Koulutusaikana kehittyvät opiskelijan esteettisen hahmottamisen ja havaitsemisen taidot, tiedon hankinta- ja soveltamistaidot, yhteistyötaidot, vastuunottamistaidot ja vuorovaikutustaidot. Kaupallista näkemystä ja sisäistä yrittäjyyttä sekä aktiivisuutta tarvitaan oman toiminta-alueen löytämiseen ja luovuutta ongelmien ratkaisemiseen esteettisesti ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla.

Koulutusohjelman suorittaneet saavat Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinnon, tutkintonimikkeenä vestonomi (AMK).

Vestonomi hahmottaa koko suunnittelu-, tuotanto-, osto- ja markkinointiprosessia. Ammattiopintoja suuntaamalla hän hankkii valmiudet toimia alan ammattilaisena mm. seuraavissa tehtävissä;
- Mallimestarina malliston kaavoituksen, mitoituksen ja ohjeistamisen ammattilaisena vaatetusalan yrityksessä, joka valmistaa vaatteita tuotantolaitoksessaan tai on ulkoistanut tuotannon tapahtuvaksi alihankintayrityksessä kotimaassa tai ulkomailla.
- Mallistosuunnitteluassistenttina läheisessä yhteistyössä vaatetussuunnittelijan kanssa. Työtehtäviin kuuluu mallistosuunnitteluun ja -koordinointiin liittyviä töitä, mm. lisätarvikkeiden värien määrittelyä, värikarttojen ja väritysten tekemistä malleille, sekä mallistosuunnittelun seurantaan ja markkinointiin liittyvän materiaalin kokoamista ja tuottamista.
- Tuotesihteerinä suunnitellen ja kehittäen yrityksen tuote- ja materiaalivirtoihin liittyvää laadun ohjausta ja logistiikkaa. Työtehtäviin kuuluvat myös materiaali- ja tuotetestaukset.
- Ostajana kaupan palveluksessa, ostettavan valikoiman ja lajitelman budjetoinnin, suunnittelun, koordinoinnin, markkinoinnin ja valmistuttamisen ammattilaisena.
- Ostoassistenttina. Työtehtäviin kuuluu yhteydenpito tavaran toimittajiin ja mainostoimistoihin sekä markkinointikampanjoiden ja tuote-esitteiden valmisteluun liittyvät työt.
- Vaatetusalan agentuuriliikkeissä maahantuojana, markkinoiden erilaisia vaatemallistoja tai vaatetuskangaskokoelmia. Tehtäviin kuuluu tuotteiden markkinointi yhteistyössä päämiesten ja edustajien kanssa sekä brandien kehittämistä asiakkaiden tarpeita vastaavaksi.
- Edustajana vastaten tuoteryhmien myynnistä, myynninedistämisestä ja markkinoinnista. Työtehtäviin kuuluu yhteydenpito päämiehiin ja osallistuminen heidän järjestämiin tuotekoulutuksiin. Lisäksi tehtäviin kuuluu järjestää ja suunnitella seminaareja ja tuotekoulutustilaisuuksia jälleenmyyjille sekä loppukäyttäjille.
- Vaatetusalalla itsenäisenä yrittäjänä tai ammatinharjoittajana, jollakin vaatetuksen erityisosaamista vaativalla sektorilla.

Tutkinnon rakenne
Perusopintojen tavoitteena on taata opintojen laaja-alaisuus ja valmiudet ammattiopintoihin. Perusopinnot on rakennettu siten, että ne johdattavat opiskelijan vaatetuksen erityispiirteiden ymmärtämiseen ja vaatteiden muodon hallintaan. Opinnot antavat kokonaiskuvan vaatetusalalla toimimisesta. Perusopinnot suoritetaan pääasiallisesti ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Ammattiopintojen tavoitteena on syventää tietoja ja taitoja sekä kehittää ongelmien hahmottamis- ja ratkaisukykyä. Ammattiopinnot jakaantuvat pakollisiin ja ammattitaitoa suuntaaviin opintoihin.

Pakolliset ammattiopinnot koostuvat kuudesta eri opintokokonaisuudesta, jotka ovat muodon antaminen vaatteelle, visuaalinen kuvaaminen ja vaatetussuunnittelu, materiaalihallinta, kulttuuritieto, markkinointi ja yrittäjyys sekä projektit.

Suuntaavat ammattiopinnot voidaan valita vaatteen muodon hallinnan, vaatteen suunnittelun tai vaatteen markkinoinnin opinnoista. Opinnot jakaantuvat kahdelle vuodelle ja ne voivat olla osittain projektimuotoisia. Projektiopintojen tavoitteena on luoda yhteyksiä korkeakoulun ulkopuolelle yrityksiin ja erilaisiin yhteisöihin niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Lisätiedot

Osaamistavoitteet