OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Viestinnän koulutusohjelma > Viestintä, Digitaalinen viestintä
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Viestintä, Digitaalinen viestintä

Syksy 2011

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
           
 
                         
Työelämän ruotsi 3
     
           
 
                         
Ammatillinen englanti 3
     
           
 
                         
Suomen kieli ja viestintä 3
     
           
 
                         
Tietotekniset taidot 3
     
           
 
                         
Viestinnän perusteet 5  
       
               
 
                 
Portfolio 3  
       
               
 
                 
Markkinoinnin perusteet 3  
       
               
 
                 
Media-alan yritystoiminta ja juridiikka 3  
       
               
 
                 
Valmiudet opinnäytetyöskentelyyn 6    
         
                   
 
         
1514607.57.57733007.507.50707030300000
Digitaalisen viestinnän yhteiset ammattiopinnot
                                                       
Internetin ja digitaalisen viestinnän historia 5
     
           
 
                         
Käyttäjälähtöinen suunnittelu 12
     
           
 
                         
Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 12
     
           
 
                         
Kehittäjälähtöinen suunnittelu 12  
       
               
 
                 
Tutkiva kehitystyö 12  
       
               
 
                 
Oppimisprojekti 1 8
     
           
 
                         
Oppimisprojekti 2 8
     
           
 
                         
Oppimisprojekti 3 8  
       
               
 
                 
Oppimisprojekti 4 8  
       
               
 
                 
45400022.522.52020000022.5022.5020020000000000
Digitaalisen viestinnän vaihtoehtoiset ammattiopinnot
()
                                                       
Ohjelmointikielet ja -paradigmat 5    
         
                   
 
         
Vaativat vuorovaikutteiset verkkoteknologiat 5    
         
                   
 
         
Uudet teknologiat ja kehitysympäristöt 5    
         
                   
 
         
Teknologian luova soveltaminen 5    
         
                   
 
         
Informaatiosuunnittelu ja saavutettavuus 5    
         
                   
 
         
Käyttöliittymän testausmenetelmät 5    
         
                   
 
         
Uudet käyttöliittymät 5    
         
                   
 
         
Toiminta kansainvälisissä verkostoissa 5      
           
                       
 
 
Innovaatio ja luovuus työelämässä 5      
           
                       
 
 
Mediatalous ja ansaintalogiikat 5      
           
                       
 
 
Syventävä design-ajattelu 5      
           
                       
 
 
Syventävä tuotanto- ja konseptiajattelu 5      
           
                       
 
 
003525000017.517.512.512.50000000017.5017.5012.5012.50
Projektiopinnot
                                                       
Innovaatioprojekti 10    
         
                   
 
         
Kehittämisprojekti 10      
           
                       
 
 
001010000055550000000050505050
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 15    
         
                   
 
         
Harjoittelu 2 15      
           
                       
 
 
00151500007.57.57.57.5000000007.507.507.507.50
Vapaavalintaiset opinnot
()
                                                       
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 15      
           
                       
 
 
000150000007.57.50000000000007.507.50
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6054666530302727333332.532.530030027027033033032.5032.50

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Digitaalinen viestintä

Digitaalisen viestinnän opinnoissa syvennytään interaktiivisten verkkopalveluiden suunnitteluun ja tuotantoon monipuolisesti. Verkkoteknologiat, informaatioarkkitehtuuri, sosiaalisen median konseptit ja palvelut sekä vuorovaikutteiset toiminnallisuudet ovat keskeisiä koulutuksen sisältöalueita.

Valmistumisen jälkeen opiskelija voi työllistyä erilaisiin digitaalisen ympäristön asiantuntijatehtäviin, jotka liittyvät esimerkiksi verkkopalveluiden suunnitteluun, tuotantoon tai projektien johtamiseen. Työtehtävät voivat liittyä vaikkapa verkkopalveluiden teknisiin ratkaisuihin, sosiaalisen median palveluiden kehittämiseen, interaktiosuunnitteluun tai digitaalisen median konsepti- ja rakennesuunnitteluun esimerkiksi suunnittelu- tai viestintätoimistoissa, yritysten viestintäyksiköissä, it-yrityksissä tai mainosalalla.

Yhteystiedot:

Digitaalisen viestinnän suuntautumisvastaavat
Markus Norrena, puh. 020 783 5457
Mari Silver, puh. 020 783 5465

Viestinnän koulutusohjelman koulutuspäällikkö
Liisa Seppänen, puh. 020 7783 5432

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Viestintä

Viestinnän koulutusohjelmassa koulutetaan visuaalisen viestinnän ja digitaalisen median osaajia. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijat omaksuvat oman ammattialansa vahvan perusosaamisen ja saavat edellytykset kasvaa itsenäisiksi ja yhteistyökykyisiksi asiantuntijoiksi. Tavoitteena on antaa myös alan jatko-opintokelpoisuus ja valmiudet oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen erilaisissa työ- ja oppimisympäristöissä. Opiskelija oppii integroimaan toisiinsa eri alojen teoriaa ja käytäntöä ja saa valmiudet oman erityisalansa kehitystyöhön projekti- ja ongelmakeskeisen oppimisen kautta. Opiskelija tuntee viestintäalan liiketoimintaa ja hänellä on valmiuksia toimia myös yrittäjänä.

Koulutusohjelmassa on kolme suuntautumisvaihtoehtoa: 3D-animointi ja -visualisointi, graafinen suunnittelu ja digitaalinen viestintä.

Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Opinnot koostuvat kaikille yhteisistä perusopinnoista, suuntautumiskohtaisista ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista ja opinnäytetyöstä. Tutkintoon kuuluu lisäksi 30 opintopisteen laajuinen työharjoittelu.

Yhteiset perusopinnot antavat opiskelijalle teoreettiset perusteet oman alansa tutkimusperinteen, toimintaympäristön ja käsitteiden hallintaan. Hän ymmärtää keskeisten omaa alaa ohjaavien eettisten, lainsäädännöllisten ja yhteiskunnallisten periaatteiden merkityksen omalle ammattitoiminnalleen. Tiedonhankinta- ja analysointitaidot, alan yleissivistys ja tarvittava vieraan kielen taito, yhteiskunnallistaloudellisten yhteyksien ja liiketoimintamallien sekä kotimaisen ja kansainvälisen toimintaympäristön tuntemus ovat edellytyksiä ammatilliseen kehittymiseen ja jatko-opintoihin.

Ammattiopinnoissa opiskelija suorittaa hakuvaiheessa valitsemansa ammatillisen suuntautumisen mukaiset opinnot. Hän oppii tuntemaan ammattialansa historian ja kehityslinjat. Hän oppii suuntautumisensa ilmaisun, muodon ja esitys- ja kerrontatavat ja oppii hallitsemaan alan tuotantoprosessit, työmenetelmät ja ammattitekniikat. Opetus toteutetaan osin projekteina, joissa harjaannutaan yhteistyöhön ja projektinhallintaan. Opintojen jälkeen opiskelija osaa kehittää uudenlaisia sisältöjä ja mediakonsepteja sekä markkinoida ja myydä omaa osaamistaan.

Opinnäytetyössä opiskelija osoittaa kykyä itsenäiseen työskentelyyn, ongelmanratkaisuun ja tutkivaan työotteeseen. Opinnäytetyön tavoitteena on työelämälähtöisyys ja se voidaan toteuttaa monimuototyönä, jolloin yhtenä osana on taiteellinen tai käytännöllinen projekti, esitys tai dokumentaatio. Opinnäytetyö sisältää aina myös kirjallisen tutkielman. Työ voidaan toteuttaa itsenäisesti tai pienryhmässä.

Digitaalinen viestintä

Digitaalisen viestinnän opinnoissa syvennytään interaktiivisten verkkopalveluiden suunnitteluun ja tuotantoon monipuolisesti. Verkkoteknologiat, informaatioarkkitehtuuri, sosiaalisen median konseptit ja palvelut sekä vuorovaikutteiset toiminnallisuudet ovat keskeisiä koulutuksen sisältöalueita.

Valmistumisen jälkeen opiskelija voi työllistyä erilaisiin digitaalisen ympäristön asiantuntijatehtäviin, jotka liittyvät esimerkiksi verkkopalveluiden suunnitteluun, tuotantoon tai projektien johtamiseen. Työtehtävät voivat liittyä vaikkapa verkkopalveluiden teknisiin ratkaisuihin, sosiaalisen median palveluiden kehittämiseen, interaktiosuunnitteluun tai digitaalisen median konsepti- ja rakennesuunnitteluun esimerkiksi suunnittelu- tai viestintätoimistoissa, yritysten viestintäyksiköissä, it-yrityksissä tai mainosalalla.

3D-animointi ja visualisointi

3D-animoinnin ja -visualisoinnin suuntautumisessa perehdytään kolmiulotteiseen visualisointiin, kamera- ja hahmoanimointiin sekä erilaisten virtuaaliympäristöjen mallintamiseen. Opiskelija oppii hallitsemaan 3D-sisältöjen suunnittelun, tuottamisen ja tuotekehityksen.

Valmistuneet opiskelijat ovat työllistyneet esimerkiksi television uutisgraafikoiksi, 2D- tai 3D-peligraafikoiksi, arkkitehtuurin visualisoijiksi, hahmoanimaattoreiksi, kompositoijiksi, 3D-mainosgraafikoiksi ja tuotevisualisoijiksi. Työpaikka voi löytyä vaikkapa peli- tai viihdeteollisuudesta, TV- ja elokuvatuotannoista, suunnittelutoimistoista, mainosalalta, opetusmateriaalin tuotannosta tai tieteen havainnollistamisesta ja tutkimuksesta.

Graafinen suunnittelu

Graafisen suunnittelun opinnoissa opiskelija voi erikoistua visuaaliseen suunnitteluun joko perinteisessä painetussa tai digitaalisessa ympäristössä. Yhteiset ammattiopinnot opintojen alussa antavat laaja-alaiset perusvalmiudet graafiseen suunnitteluun ja tämän jälkeen opiskelijat suorittavat opintoja omassa syventymiskohteessan.

Painetun ympäristön graafisen suunnittelun osa-alueita ovat esimerkiksi
- julkaisujen ulkoasun suunnittelu ja kuvitus
- yritysilme ja brändinhallinta
- markkinointiviestintä ja mainonta
- informaation visualisointi
- pakkaussuunnittelu.

Digitaalisessa ympäristössä visuaalisen suunnittelun tehtävät liittyvät esimerkiksi
- www-julkaisemiseen
- käyttöliittymiin ja käytettävyyteen
- animaatiotuotantoon
- vuorovaikutteiseen multimediaan ja peleihin
- liikegrafiikkaan ja erikoisefekteihin.


Koulutusohjelman yhteystiedot
koulutuspäällikkö Liisa Seppänen
Puhelin: 020 783 5432
Sähköposti: etunimi.sukunimi@metropolia.fi