OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Viestinnän koulutusohjelma > Viestinnän koulutusohjelma, Radio- ja televisioilmaisun ammatillinen suuntautuminen
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Viestinnän koulutusohjelma, Radio- ja televisioilmaisun ammatillinen suuntautuminen

Syksy 2007

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Ammattiopinnot
                                                       
Itsenäiset projektit
(Vaihtelevat suuntautumisittain)
                                                       
Itsenäiset projektit 1 5                                                        
Itsenäiset projektit 2 5                                                        
Itsenäiset projektit 3 5                                                        
Uutisprojekti
                                                       
Mediakenttä 3
     
           
                       
Uutistyö 3
     
           
                       
Toimittajan etiikka 3
     
           
                       
Versiointi eri medioissa 6
     
           
                       
TV-reportaasi/dokumentti
                                                       
Käsikirjoitus 3  
       
               
               
TV-reportaasin tai -dokumentin suunnittelu ja tuotanto 12  
       
               
               
Radioprojekti
                                                       
Radiotyö 12  
       
               
               
Monikameraprojekti 3  
       
               
               
Radio- ja televisioilmaisun syventävät opinnot
()
                                                       
TV-makasiiniohjelma 15                                                        
Radiofeature/dokumentti 15                                                        
TV-reportaasi/dokumentti 15                                                        
Monikameraohjaus 15                                                        
Toimittaja verkkomediassa 15                                                        
Mediatyö
                                                       
TV-työ 6
     
           
                       
Työturvallisuus 3
   
       
               
Mediatekniikka 6
     
           
                       
24.3310012.31215.515.500006.36667.87.87.87.800000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 24.3310012.31215.515.500006.36667.87.87.87.800000000

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Radio- ja televisioilmaisun ammatillinen suuntautuminen

Viestinnän koulutusohjelma

Koulutusohjelman tavoite
Viestinnän koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijalle perusammattitaito sisällöntuotannon eri alueilla ja luoda edellytykset kasvaa itsenäiseksi ja yhteistyökykyiseksi ammattilaiseksi. Tavoitteena on antaa myös alan jatko-opintokelpoisuus ja valmiudet oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen erilaisissa työ- ja oppimisympäristöissä.

Opiskelija oppii integroimaan toisiinsa eri alojen teoriaa ja käytäntöä ja saa valmiudet oman erityisalansa kehitystyöhön projekti- ja ongelmakeskeisessä oppimisessa.

Suuntautumisvaihtoehdot muodostavat kokonaisuuden, jossa opiskelijalla on mahdollisuus oppia sisällön tuottamista eri välineisiin: elokuvaan, verkkoon, radioon, televisioon ja muihin audiovisuaalisiin viestimiin.

Opinnot koostuvat kaikille yhteisistä perusopinnoista, ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista ja opinnäytetyöstä. Tutkintoon kuuluu lisäksi 30 opintopisteen laajuinen työharjoittelu.

Yhteisten perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle riittävät teoreettiset perusteet oman alansa historian, tutkimusperinteen, toimintaympäristön ja käsitteiden hallintaan. Alan yleissivistys, yhteiskunnan, kotimaisen ja kansainvälisen toimintaympäristön tuntemus on edellytys ammatilliseen kehittämiseen ja jatko-opintoihin.

Ammattiopinnoissa opiskelija suorittaa jo hakuvaiheessa valitsemansa ammatillisen suuntautumisen mukaiset opinnot. Näissä opinnoissa saadaan tekniset ja taiteelliset valmiudet työskennellä alalla. Opetus toteutetaan osin projekteina, joissa harjaannutaan yhteistyöhön ja projektinhallintaan.

Opinnäytetyössä opiskelija osoittaa kykyä itsenäiseen työskentelyyn, ongelmanratkaisuun ja tutkivaan työotteeseen. Työn tavoitteena on työelämälähtöisyys ja se voidaan toteuttaa monimuototyönä, jolloin yhtenä osana on taiteellinen tai käytännöllinen projekti, esitys tai dokumentaatio.

Opinnäytetyö sisältää aina myös kirjallisen tutkielman. Työ voidaan toteuttaa itsenäisesti tai pienryhmässä.

Ammatilliset suuntautumiset
Audiovisuaalinen mediatuotanto
Radio- ja televisioilmaisu
Verkkoviestintä

Yhteystiedot
Yhteyshenkilö: koulutusjohtaja Anitta Pankkonen
Osoite: PL 4040, 00099 Helsingin kaupunki
Käyntiosoite Hämeentie 161, Helsinki 28
Puhelinnumero: +358-9-310 84206
Fax +358-9-31084203
Sähköpostiosoite: anitta.pankkonen[at]stadia.fi
Koulutusohjelman kotisivut